top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Login Form
Partnerzy:
Odsłon : 742102
Archiwum Szkolenie - Procedury Przetargowe i Wzory Warunków Kontraktowych FIDIC
Szkolenie - Procedury Przetargowe i Wzory Warunków Kontraktowych FIDIC PDF Drukuj Email
Środa, 18 Listopad 2009 17:45

ZAPROSZENIE

 

Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przewidują w planie działania na 2008 rok realizację Priorytetu VIII "Regionalne Kadry Gospodarki". Natomiast Działanie 8.1. tego Priorytetu przewiduje nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez osoby pracujące.
W związku z tym Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT zamierza realizować w ramach Poddziałania 8.1.1 szkolenie skierowane do osób pracujących.
Tematem szkolenia będą:

 

PROCEDURY PRZETARGOWE

i

WZORY WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

 

Szkolenie prowadzone będzie przez wybitnych specjalistów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, Banku Światowego oraz zarządzania umowami FIDIC. Uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę związaną z uwarunkowaniami przypisanymi do środków unijnych ( strukturalnych i spójności ), podstawową umiejętność stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT organizuje szkolenie na temat Realizacji Inwestycji wg Procedury FIDIC

 

FIDIC został utworzony w roku 1913 jako Międzynarodowa Federacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów. Celem utworzenia tej federacji było wspólne popierania interesów zawodowych stowarzyszeń członkowskich niezależnych inżynierów konsultantów oraz rozpowszechnianie informacji użytecznych dla członków stowarzyszeń tworzących federację.
Obecnie stowarzyszenia członkowskie FIDIC reprezentują ponad 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Federacja reprezentuje większość niezależnych inżynierów konsultantów działających na świecie.

FIDIC zajmuje się organizacją seminariów, konferencji i podejmuje działania w celu utrzymania wysokiego poziomu etycznego i zawodowego swoich członków, wspierając rozwój zawodu inżynierskiego w krajach rozwijających się. FIDIC publikuje szereg różnych informacji przeznaczonych dla inżynierów konsultantów, inwestorów i banków, znormalizowane formularze przetargowe, wzory dokumentów kontraktowych oraz wzory umów między klientem a konsultantem. Wszystkie te dokumenty można nabyć w sekretariacie FIDIC w Szwajcarii (www.fidic.org). W Polsce tłumaczeniem i wydawaniem dokumentów FIDIC zajmuje się firma Cosmopoli (www.cosmopoILcom.pl ).

Polska wstąpiła do FIDIC w 1914 roku i należała do roku 1939. Od roku 1990 do FIFDIC należy polska organizacja niezależnych inżynierów konsultantów pod nazwą SID i R (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców http://sidir.w.interia.pl).
SlD i R zrzesza osoby fizyczne oraz w charakterze członków wspierających, prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim.
Statut FIDIC nakłada na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami FIDIC.
Tylko jedna organizacja krajowa może należeć do FIDIC.

 

Ogólne zasady realizacji przedsięwzięć wg procedur FIDIC

W realizacji przedsięwzięć opartych na procedurach FIDIC występują dwie strony: Zamawiający i Wykonawca. Natomiast dla zapewnienia przestrzegania procedur powołuje się Inżyniera (funkcja), który nie jest stroną i powinien działać bezstronnie, bez względu na status zatrudnienia, zgodnie z zawartym między stronami kontraktem. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną do działania w danym kontrakcie. Inżynier może interpretować kontrakt tylko tak, jak jest on napisany. Wszelkie kontakty między stronami kontraktu powinny odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Inżyniera. Wymagana jest współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu. Kontrakt to zbiór dokumentów, na które składają się najczęściej specyfikacje, rysunki, przedmiar robót, oferta, list zatwierdzający, porozumienie kontraktowe oraz takie dokumenty jak ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia, itd. Powstały w ten sposób jednolite procedury realizacji inwestycji na całym świecie, stanowiące ułatwienie dla zaangażowanego w realizację inwestycji personelu. Istotą jest utrzymanie rozsądnej równowagi między wymaganiami i interesami zainteresowanych stron oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.
FIDIC przez lata doświadczeń wypracował jednolite procedury przetargowe dla uzyskania i oceny ofert na wykonanie robót budowlano - inżynierskich oraz przejrzystych zasad wyboru Wykonawcy. Istotnym na tym etapie dokumentem dla oferenta jest instrukcja dla oferenta i dane przetargowe, które w sposób wyczerpujący informują o zasadach uczestnictwa w przetargu. Ponieważ wszyscy oferenci otrzymują takie same dokumenty przetargowe i muszą się zastosować do takiej samej procedury przetargowej, podstawą wyboru jest najczęściej cena. Ostatecznie oferent, który wygra przetarg (Wykonawca) będzie związany dokumentacją przetargową, która to dokumentacja ta po wyborze wykonawcy staje się automatycznie zawartym kontraktem, o czym Zamawiający powiadamia wykonawcę listem zatwierdzającym (akceptującym).
Jednym ze składowych dokumentów przetargowych są warunki kontraktowe część ogólna i część szczegółowa. Dokumenty te mają popularną nazwę "czerwona książeczka".
Warunki kontraktowe to wynik wieloletnich doświadczeń najlepszych fachowców FIDIC i dlatego uznawane są za powszechne przy zawieraniu kontraktów międzynarodowych. Warunki te razem stanowią zbiór praw oraz obowiązków stron i wprowadzone zostały również do stosowania w kontraktach finansowanych lub współfinansowanych przez Bank Światowy oraz inne agendy ONZ.
Część ogólna nie podlega żadnym modyfikacjom i jest załączona do dokumentacji przetargowej w wersji wydanej przez FIDIC. Dla oficjalnego użytku FIDIC uznaje jako autentyczny tekst tylko angielską wersję tych warunków.
Część szczegółowa powstaje jako dokument uściślający część ogólną dla konkret-nego zamierzenia inwestycyjnego i zawiera klauzule dostosowawcze każdorazowo do in-dywidualnego kontraktu. Dostosowaniem klauzul zajmuje się zwykle inżynier konsultant na zlecenie zamawiającego. W ten sposób powstały na świecie jednolite i powszechnie znane zasady postępowania przy wyborze wykonawcy w procesie przetargowym w oparciu o standardowe dokumenty.
Powoduje to stosunkowo łatwy wybór wykonawcy i łatwość porozumienia pomiędzy fachowcami zaangażowanymi w procesie inwestycji, bez względu na miejsce jej realizacji.

 

  Istotną rolę w procesach FIDIC spełnia Inżynier (funkcja), który może występować jako:
 • Inżynier (Kontraktu),
 • Inżynier Doradca,
 • Inżynier Konsultant

 

  Inżynier najczęściej zatrudniany jest do:
 • udziału w pracach przygotowawczych - analiza przedinwestycyjna,
 • przygotowania planów i specyfikacji dla przedsięwzięcia,
 • reprezentowania interesów Zamawiającego podczas przetargu,
 • udziału w wyborze wykonawcy,
 • sprawdzania i nadzorowania realizacji przedsięwzięcia,
 • konsultacji im pomocy w szczególnych aspektach przedsięwzięcia, w których własny personel zamawiającego nie ma dostatecznych umiejętności czy doświadczenia,
 • planowania, zarządzania budową, analizą wykonalności i pomocy w uzyskaniu finansowania,
 • realizacji "pod klucz" jako doradca Zamawiającego lub doradca Wykonawcy.

 

Procedury FIDIC powstały w wyniku lat doświadczeń oraz systematycznie wprowadzanych zmian, uściśleń i poprawek. Pozwoliło to na stworzenie procedur, w których Zamawiający oczekuje od Wykonawcy "porządnie" wykonanego przedsięwzięcia w założonym czasie i koszcie. Wykonawca oczekuje natomiast odpowiednich warunków do wykonania robót, uczciwego i zrównoważonego zastosowania kontraktu i szybkiej zapłaty tego, co ma otrzymać. Zakłada się, że Wykonawca nie będzie uwzględniał w proponowanej cenie kontraktowej warunków, które mogą wystąpić, ale nie muszą, i na które wykonawca nie ma wpływu lub które mogą być pokryte ubezpieczeniem za rozsądną składkę. To pozwala nie uwzględniać sum rezerwowych na niemożliwe do przewidzenia niebezpieczeństwa. Odpowiedzialne i rozsądne zachowanie wszystkich stron gwarantuje sukces.

 

Prosimy kliknąć na link, aby wypełnić formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu: Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter