top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851038
Radomski Laur Techniki ! Kryteria
Kryteria PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
                                                                                                         


KRYTERIA I PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY
"RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

§ 1

        Notowska Nagroda „ Radomski Laur Techniki ”ma na celu: wyróżnianie i promowanie osób i zespołów ludzkich, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, instytucji, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych, placówek naukowo badawczych, uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych, osiągających sukcesy i konkretne dokonania w dziedzinie postępu technicznego i organizacyjnego.

§ 2

KRYTERIA

Kategoria: INNOWACJE

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych kryteriów i procedury przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- dokumentację techniczną potwierdzającą wdrożony: wynalazek, wzór przemysłowy, rozwiązania 

  techniczne w konstrukcji maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów (opis, rysunki, szkice, zdjęcia,

  świadectwa, certyfikaty, nagrody i inne dokumenty).

- potwierdzony opis dokonań dotyczących stosowania lub wdrażania nowoczesnych metod i procesów technologicznych produkcji oraz rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone dokonania innowacyjne związane z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, architektonicznymi i techniczno - organizacyjnymi, zastosowanymi w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone inne dokonania techniczne związane np.: zmniejszaniem zużycia materiałów, surowców i energii, poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, z nową koncepcją rozwoju infrastruktury, ochroną środowiska, ochroną mienia, z życiem publicznym itp.

Kategoria: PRODUKT, USŁUGA ROKU

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych kryteriów i procedury przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą szczegółowy opis produktu, usługi, jako znaczącego osiągnięcia w zakresie jakości i oryginalności, biorąc pod uwagę:

- cechy charakteryzujące produkt, usługę i odróżniające je od innych,

- zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb i oczekiwań klientów,

- proekologiczność, innowacyjność,  oryginalność,  łatwość w użyciu,

- potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z ich zastosowaniem.

Kategoria: NAUKA I OŚWIATA

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych zasad przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- nowatorskie opracowania naukowe możliwe do wykorzystania w praktyce,

- nowatorskie prace dyplomowe możliwe do zastosowania w praktyce,

- pozaprogramowe opracowania uczniów szkół ponad gimnazjalnych,

- nowatorskie programy edukacyjne oraz wyróżniające osiągnięcia w nauczaniu przedmiotów ścisłych  (matematyka, fizyka), technicznych i zawodowych,

- potwierdzony udział i osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych (nagrody, 

  dyplomy i inne dokumenty) oraz szczególnie wyróżniające wyniki w nauce studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych z przedmiotów ścisłych, technicznych i zawodowych,

- potwierdzone przygotowanie uczniów i studentów, którzy zostali laureatami w olimpiadach,

  konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych,

- opracowania dotyczące pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych itp.,

- całokształt działalności dydaktycznej Uczelni, Wydziałów, Instytutów i Szkół w zakresie kształcenia kadr technicznych oraz kadry pedagogicznej i technicznej.

Kategoria: AKTYWNE DZIAŁANIE

Do nagrody mogą być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w załączniku §1 niniejszych kryteriów i procedury przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

-  wniosek z opisem aktywnej działalności członków, kół i Stowarzyszeń sfederowanych w RRFSNT

   na rzecz radomskiej organizacji notowskiej, jej wizerunku i rangi oraz na rzecz wdrażania postępu 

   technicznego i organizacyjnego,

- wniosek z uzasadnieniem aktywnego udziału członków wspierających i innych osób, przedsiębiorstw, firm, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych w merytorycznym, rzeczowym bądź finansowym wspieraniu działalności prowadzonej przez radomską organizację notowską,

§ 3

PROCEDURA WYŁANIANIA LAUREATÓW

1.    Po otrzymaniu i zarejestrowaniu wniosków Przewodniczący i Sekretarz Kapituły po zapoznaniu się z wnioskami podejmują decyzje o zakwalifikowaniu poszczególnych wniosków do dalszej procedury przyznania nagrody, lub odesłania do ewentualnego uzupełnienia.

2.    Sekretarz Kapituły w określonym czasie i miejscu udostępnia wszystkie wnioski członkom Kapituły celem szczegółowego zapoznania się z ich uzasadnieniem.

3.    Na zwołanym pierwszym posiedzeniu Kapituły, w głosowaniu jawnym bądź tajnym zostaje ustalona lista wniosków nominowanych do poszczególnych nagród.

4.    Na pierwszym posiedzeniu Kapituła może podjąć również decyzję o powołaniu ekspertów, zespołu spośród członków Kapituły oraz o przeprowadzeniu badania ankietowego, celem dodatkowego rozpoznania i sporządzenia opinii dokumentującej zasadność wniosku.

5.    Wybór Laureatów odbywa się na pierwszym lub na drugim posiedzeniu Kapituły w głosowaniu tajnym, poprzez przyznanie określonej liczby punktów dla poszczególnych wniosków nominowanych (w skali ocen 0-10 pkt) przez obecnych, co najmniej 7 członków stałych Kapituły, odrębnie dla każdej kategorii i nagrody.

6.    Laureat Nagrody I stopnia (statuetka) nie może uzyskać mniej niż 7,5 pkt (75%)  możliwych do uzyskania głosów, nagrody II stopnia (medal) nie mniej niż 5 pkt (50%) oraz wyróżnienie (dyplom) nie mniej niż 3,5 pkt (35%).

7.    Głosujący ma możliwość oddania wymaganej liczby punktów dla nagrody I stopnia tylko na jeden wybrany wniosek, dla nagrody II stopnia tylko na trzy wnioski, w każdej kategorii nagrody oraz dla wyróżnienia w formie dyplomu, ilość ustaloną podczas posiedzenia,.

8.    Po przeprowadzonym głosowaniu następuje wpisanie przyznanych punktów w Karcie oceny końcowej wniosku nominowanego oraz zliczenie wszystkich przyznanych punktów i wyłonienie oraz ujawnienie Laureatów określonych nagród w poszczególnych kategoriach.

9.    Członek kapituły zgłoszony do nagrody jest wyłączony z postępowania w danej kategorii

 

 

 

 

 

 

§ 4

DOKUMENTACJA PRZYZNAWANIA NAGRODY

dokument nr 1

KARTA NOMINOWANIA

Członka Kapituły Nr.….

1.                   Kategoria  „INNOWACJE”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                   Kategoria   „PRODUKT, USŁUGA ROKU”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                   Kategoria   „NAUKA I OŚWIATA”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria   „AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wniosek nominowany do przyznania nagrody - TAK

      Wniosek nienominowany - NIE                                                        Podpis

 

dokument nr 2

 

KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ (GŁOSOWANIA)

Członka Kapituły Nr 1

4.                   Kategoria  „INNOWACJE”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                   Kategoria  „PRODUKT, USŁUGA ROKU”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                   Kategoria   „NAUKA I OŚWIATA”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria   „AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ”

Nr rejestr. wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznane punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                 Podpis

                                                                                                                                        dokument nr 3

 

 

                                       KARTA OCENY KOŃCOWEJ WNIOSKU Nr ..…/20… 

przyznania nagrody w kategorii „………………………….”

1.  Uzyskana ilość głosów w nominacji:

2.  Przyznane punkty w głosowaniu: 

Nr karty członka Kapituły

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Przyznane punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Razem 

                 pkt

śr.           pkt

co stanowi                %

3.  Decyzja Kapituły Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wniosek nominowany / nienominowany

do dalszego postępowania, przyznano nagrodę …..stopnia  - ……………………..,

wyróżnienie w formie dyplomu.

Data rozpatrzenia

………….20….r.

Podpisy

Członków

Kapituły

 

                           

     

5. Dane Laureata nagrody „Radomski Laur Techniki”

Imię i nazwisko/ Nazwa

 

Adres do korespondencji

 

Kontakt

 

e-mail

 

Zawód

 

                                                                                                 

  …………………………………                                                               …………………………………                                                        Podpis Sekretarza Kapituły                                                           Podpis Przewodniczącego Kapituły

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter