top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 476484
Radomski Laur Techniki ! Kryteria
Kryteria PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                                                             (do Regulaminu)       

 

KRYTERIA I PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY

"RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

 

§ 1.

        Notowska Nagroda „ Radomski Laur Techniki ” ma na celu: wyróżnianie i promowanie osób i zespołów ludzkich, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, instytucji, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych, placówek naukowo badawczych, uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych, osiągających sukcesy i konkretne dokonania w dziedzinie postępu technicznego i organizacyjnego.

 

§ 2.

KRYTERIA
Kategoria: INNOWACJE

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych zasad przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- dokumentację techniczną potwierdzającą wdrożony: wynalazek, wzór przemysłowy, rozwiązania 

 techniczne w konstrukcji maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów (opis, rysunki, szkice, zdjęcia,

 świadectwa, certyfikaty, nagrody i inne dokumenty).

- potwierdzony opis dokonań dotyczących stosowania lub wdrażania nowoczesnych metod i procesów technologicznych produkcji oraz rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone dokonania innowacyjne związane z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, architektonicznymi i techniczno - organizacyjnymi, zastosowanymi w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone inne dokonania techniczne związane np.: zmniejszaniem zużycia materiałów, surowców i energii, poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, z nową koncepcją rozwoju infrastruktury, ochroną środowiska, ochroną mienia, z życiem publicznym itp.

Kategoria: NAUKA I OŚWIATA

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych zasad przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- nowatorskie opracowania naukowe możliwe do wykorzystania w praktyce,

- nowatorskie prace dyplomowe możliwe do zastosowania w praktyce,

- pozaprogramowe opracowania uczniów szkół ponad gimnazjalnych,

- nowatorskie programy edukacyjne oraz wyróżniające osiągnięcia w nauczaniu przedmiotów ścisłych  

 (matematyka, fizyka), technicznych i zawodowych,

- potwierdzony udział i osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych (nagrody, 

 dyplomy i inne dokumenty) oraz wyróżniające wyniki w nauce studentów i uczniów szkół

 ponadgimnazjalnych z przedmiotów ścisłych, technicznych i zawodowych,

- potwierdzone przygotowanie uczniów i studentów, którzy zostali laureatami w olimpiadach,

 konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych,

- opracowania dotyczące pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych itp.,

- całokształt działalności dydaktycznej Uczelni, Wydziałów, Instytutów i Szkół w zakresie kształcenia  

 kadr technicznych oraz kadry pedagogicznej i technicznej.

 
 

Kategoria: AKTYWNE DZIAŁANIE

Do nagrody mogą być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych zasad przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- wniosek z opisem aktywnej działalności członków, kół i Stowarzyszeń sfederowanych w RRFSNT

   na rzecz radomskiej organizacji notowskiej jej wizerunku i rangi oraz na rzecz wdrażania postępu  

   technicznego i organizacyjnego,

- wniosek z uzasadnieniem aktywnego udziału w działalności prowadzonej przez radomską 

 organizację notowską innych osób, organizacji i jednostek gospodarczych, poprzez różne formy  

 uczestnictwa i wspieranie tej działalności.
§ 3.

PROCEDURA WYŁANIANIA LAUREATÓW

1.      Po otrzymaniu i zarejestrowaniu wniosków Przewodniczący i Sekretarz Kapituły po zapoznaniu się z wnioskami podejmują decyzje o zakwalifikowaniu poszczególnych wniosków do dalszej procedury przyznania nagrody, lub odesłania do ewentualnego uzupełnienia czy zasięgnięcia opinii ekspertów.

2.      Sekretarz Kapituły w określonym czasie i miejscu udostępnia członkom Kapituły: w kategorii „Aktywne działanie” całe wnioski, a dla kategorii „Innowacje” oraz „Nauka i oświata” tylko część II wniosków (z Nr rejestracyjnym) celem szczegółowego zapoznania się z wnioskowanymi nagrodami i ich uzasadnieniem.

3.      Na zwołanym pierwszym posiedzeniu Kapituły, w głosowaniu jawnym bądź tajnym zostaje ustalona lista wniosków nominowanych do poszczególnych nagród w każdej kategorii, nie więcej jednak niż osiem nominacji. Wyjątek mogą stanowić nominacje dla młodzieży i studentów. Nominacje uzyskują wnioski, o największej liczbie głosów, przy równej liczbie głosów następuje ponowne głosowanie. Przy dalszym braku rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego.

4.      Wybór Laureatów odbywa się na pierwszym lub drugim terminie posiedzenia Kapituły w głosowaniu tajnym, poprzez przyznanie określonej liczby punktów dla poszczególnych wniosków nominowanych (w skali ocen 0-10 pkt) przez obecnych, co najmniej 6 członków stałych Kapituły, odrębnie dla każdej kategorii i nagrody.

5.      Po przeprowadzonym głosowaniu następuje wpisanie przyznanych punktów w Karcie oceny końcowej wniosku nominowanego oraz zliczenie wszystkich przyznanych punktów i wyłonienie oraz ujawnienie Laureatów określonych nagród w poszczególnych kategoriach.

Laureat Nagrody I stopnia (statuetka) nie może uzyskać mniej niż 75% (7,5 pkt) możliwych do uzyskania punktów, II stopnia (medal) 50% (5 pkt), wyróżnienie (dyplom) nie mniej niż 33% (3,5 pkt).

6.      Członek kapituły zgłoszony do nagrody jest wyłączony z postępowania w danej kategorii

 
§ 4.

TRYB OGŁASZANIA WYŁONIONYCH LAUREATÓW

1.         Kapituła dokonuje wyboru Laureatów Radomskiej Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki” najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem publicznego ogłoszenia i uroczystego wręczenia Nagród.

2.         Członkowie Kapituły dochowają bezwzględnej tajemnicy dokonanych wyborów, aż do momentu oficjalnego ogłoszenia Laureatów.

 

§ 5

DOKUMENTACJA PRZYZNAWANIA NAGRODY
 

dokument nr 1

KARTA NOMINOWANIA

Członka Kapituły Nr 1

1.                  Kategoria „INNOWACJE”

Nr rejestr. wniosku

1/20…
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

2.                  Kategoria   „NAUKA I OŚWIATA”

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria   „AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ”

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

      Wniosek nominowany do przyznania nagrody - TAK

      Wniosek nienominowany - NIE                                                                                Podpis
 
 
 

dokument nr 2

 

KARTA OCENY INDYWIDUALNEJ (GŁOSOWANIA)

Członka Kapituły Nr 1

3.                  Kategoria „INNOWACJE”

Nr rejestr. wniosku

1/20…
 
 
 
 
 
 
 

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 

4.                  Kategoria   „NAUKA I OŚWIATA”

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria   „AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ”

Nr rejestr. wniosku

 
 
 
 
 
 
 
 

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                                            Podpis
 
 
 
                                                                                                                                           dokument nr 3

 

 

                                       KARTA OCENY KOŃCOWEJ WNIOSKU Nr …/20… 

przyznania nagrody w kategorii „INNOWACJE”
1. Uzyskana ilość głosów w nominacji:

2. Przyznane punkty w głosowaniu: 

Nr karty członka Kapituły

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Razem  

                 pkt

śr.           pkt

co stanowi                %

3.  Decyzja Kapituły Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wniosek nominowany / nienominowany

do dalszego postępowania, przyznano nagrodę …..stopnia -……………………..

Data rozpatrzenia

………….20….r.

Podpisy

Członków

Kapituły

 
                           
     

5. Dane Laureata nagrody „Radomski Laur Techniki”

Imię i nazwisko/ Nazwa

 

Adres do korespondencji

 
Kontakt
 
e-mail
 

Zawód

 
                                                                                                 
 
                                                                                                            

…………………………………                                                              ……………………………                                           
 
Podpis Sekretarza Kapituły                                                           Podpis Przewodniczącego Kapituły

 
 
 

                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    dokument nr 3

 
 

KARTA OCENY KOŃCOWEJ WNIOSKU Nr.../20…

przyznania nagrody w kategorii „NAUKA I OŚWIATA”
1. Uzyskana ilość głosów w nominacji:
2. Przyznane punkty w głosowaniu: 

Nr karty członka Kapituły

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     Razem  

                 pkt

śr.           pkt

co stanowi                %

4.  Decyzja Kapituły Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wniosek nominowany / nienominowany

do dalszego postępowania, przyznano nagrodę …..stopnia -……………………..

Data rozpatrzenia

………….20….r.

Podpisy

Członków

Kapituły

 
                           
     

5. Dane Laureata nagrody „Radomski Laur Techniki”

Imię i nazwisko/ Nazwa

 

Adres do korespondencji

 
Kontakt
 
e-mail
 

Zawód

 
                                                                              
 

 …………………………………                                                         …………………………………                                                      
Podpis Sekretarza Kapituły                                                           Podpis Przewodniczącego Kapituły

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

                                                                                                                                                   dokument nr 3

 

   

KARTA OCENY KOŃCOWEJ WNIOSKU Nr…/20…

przyznania nagrody w kategorii „AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ”
1. Uzyskana ilość głosów w nominacji:
2.   Przyznane punkty w głosowaniu: 

Nr karty członka Kapituły

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Przyznane punkty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Razem

                 pkt

śr.           pkt

co stanowi                %

4.  Decyzja Kapituły Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wniosek nominowany / nienominowany

do dalszego postępowania, przyznano nagrodę …..stopnia -……………………..

Data rozpatrzenia

………….20…r

Podpisy

Członków

Kapituły

 
                           
     

5. Dane Laureata nagrody „Radomski Laur Techniki”

Imię i nazwisko/ Nazwa

 

Adres do korespondencji

 
Kontakt
 
e-mail
 

Zawód

 
                                                                              
 

 …………………………………                                                               …………………………………                                                       Podpis Sekretarza Kapituły                                                           Podpis Przewodniczącego Kapituły

 
 
 
 
 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter