top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 476483
Radomski Laur Techniki ! Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NOTOWSKIEJ NAGRODY UZNANIA
"RADOMSKI LAUR TECHNIKI"
 


§ 1.

Nagroda „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”  została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT dla wspierania i promowania postępu technicznego i wyróżniania ludzi go tworzących w regionie radomskim.

§ 2.

Nagroda przyznawana jest w formie STATUETKI, MEDALU lub DYPLOMU UZNANIA w kategorii:

Ø INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, szczególnie w sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.

Ø NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.

Ø AKTYWNE  DZIAŁANIE; przyznawana za osiągnięcia w działalności na rzecz organizacji notowskiej i postępu technicznego, dla członków, kół i stowarzyszeń oraz za wspieranie działalności organizacji notowskiej i postępu technicznego dla osób, organizacji i jednostek gospodarczych w regionie radomskim.

STATUETKA stanowi nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonana jest z mosiądzu, z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

MEDAL stanowi nagrodę II stopnia za szczególne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonany jest z mosiądzu z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

DYPLOM UZNANIA stanowi wyróżnienie z tytułu osiągnięć w każdej z kategorii, wykonany jest z papieru w formie rulonu lub płaskiej i napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

Wraz nagrodą, zależnie od możliwości finansowych, może być przyznana nagroda w formie pieniężnej w wysokości określonej przez Kapitułę.

§ 3.

1.      Kapituła rozpatruje wnioski i  przyznaje nagrodę „Radomski Laur Techniki” jeden raz w roku w miesiącu wrześniu. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenie Kapituły.

2.     W danym roku kalendarzowym może zostać przyznane najwyżej: jedna statuetka, dwa medale i trzy dyplomy uznania, w każdej kategorii.

3.      Kapituła w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, zwiększyć liczbę nagród lub nie przyznać określonej nagrody. Zwiększenie liczby nagród nie może być większe niż o jedną statuetkę i jeden medal.

§ 4

Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście w czasie „Radomskich Dni Techniki” lub podczas innych okoliczności, uzasadniających wręczenie.

§ 5

1.      Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana przez Radomską Radę FSNT NOT, w składzie 9 osób.

2.      Kapitułę tworzą osoby zatwierdzone przez Radomską Radę FSNT NOT, spośród osób rekomendowanych przez:

- Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT

            - Stowarzyszenia Naukowo techniczne NOT

            Ponadto w skład Kapituły wchodzą zdobywcy Statuetki  z roku poprzedniego w  

           danej kategorii.

3.      Zmiany w składzie Kapituły dokonywane są przez Radomską Radę FSNT NOT,  na wniosek Stowarzyszenia (na zasadzie jak delegatów do Radomskiej Rady) i na wniosek Zarządu RRFSNT NOT w stosunku do członka delegowanego przez Zarząd oraz na wniosek Przewodniczącego Kapituły w przypadku nie uczestniczenia w pracach Kapituły i innych zdarzeń.    

4.      Kapituła może zasięgać opinii ekspertów, wybranych spośród osób które wyróżniają się doświadczeniem zawodowym, dorobkiem naukowym celem pomocy w ocenie przedłożonych specjalistycznych materiałów dokumentujących osiągnięcia nominowanego.

5.      Prawo do jednego głosu ma każdy osobiście obecny na posiedzeniu członek Kapituły. Udział w Kapitule ma charakter honorowy.

6.      W zakresie swoich kompetencji Kapituła jest niezależna i niezawisła.
Decyzja o przyznaniu bądź nie przyznaniu nagrody jest ostateczna.

 

§ 6

1.        Kapituła ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.

2.        Do zadań Przewodniczącego należy:

             1/  organizowanie pracy kapituły, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń oraz zabezpieczenie realizacji podjętych ustaleń i reprezentowanie Kapituły, 

             2/  czuwanie nad przestrzeganiem zasad przyznawania nagrody i kryteriów oceny opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

             3/  przeprowadzenie procedury przyznawania nagrody i ewentualnego opiniowania przez ekspertów,

             4/  podejmowanie działań w celu przygotowania i uruchomienia procedury kolejnych edycji Nagrody oraz prawidłowego funkcjonowania Kapituły.

3.    Do zadań Sekretarza należy:
               1/ przyjmowanie wniosków od Biura,  rejestrowanie i sprawdzanie ich pod                         względem formalnym i merytorycznym oraz przedstawianie ich na                                           posiedzeniu Kapituły,

2/ dokumentowanie przebiegu przyznawania nagrody i sporządzanie protokółów z     

     posiedzeń Kapituły.

               3/ prowadzenie Księgi Honorowej oraz monitorowanie przebiegu pozostałych  prac  

                  w zakresie realizacji  §8 pkt 1.    

       .              

§ 7

1.        Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Nagrody Uznania jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad i celu nagrody. 

2.        Wnioski o Nagrodę powinny być przesłane do Biura RRFSNT NOT i przekazane Sekretarzowi Kapituły do 30 czerwca każdego roku.

Wniosek powinien być sporządzony na specjalnym formularzu określonym przez Kapitułę, stanowiącym załącznik nr 2,

3.        Głosowanie członków Kapituły nad przyznaniem Nagrody jest tajne i odbywa się poprzez przyznanie określonej liczby punktów indywidualnie dla poszczególnych zgłoszonych wniosków. O przyznaniu Nagrody decyduje osiągnięta liczba punktów przy obecności co najmniej 6 członków Kapituły.

§ 8

1.        Decyzje Kapituły o nominowaniu i przyznaniu Nagrody przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców oraz ogłaszane na stronie internetowej RRFSNT NOT, publikowane w prasie i lokalnej telewizji oraz dokumentowane w Księdze Honorowej RRFSNT NOT.

2.        Laureat nagrody może używać loga nagrody we własnych materiałach promocyjnych

3.        Złożenie wniosku oznacza zgodę nominowanych na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień wymienionych w § 8 pkt.1  regulaminu.

4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę nominowanego udział w konkursie oraz wynik oceny, może być utajniony.

§ 9

     1.    Informowanie o kolejnych edycjach nagrody, monitoring, zabezpieczenie finansowe,  

            wykonanie nagród, gromadzenie dokumentacji do Księgi Honorowej oraz prowadzenie    

            korespondencji i realizację  § 8 pkt. 1  zapewnia Biuro RRFSNT NOT.

                                                                                                 

                       

                                                 Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą RRFSNT NOT
                                                      na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2009 roku.

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter