top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851052
Radomski Laur Techniki ! Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin    REGULAMIN PRZYZNAWANIA

NOTOWSKIEJ NAGRODY UZNANIA

 „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

§ 1

Nagroda „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”  została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT dla wspierania i promowania postępu technicznego, innowacji, poprawy jakości produktów i usług oraz wyróżniania ludzi to tworzących w regionie radomskim.

    § 2

Nagroda przyznawana jest w formie STATUETKI, MEDALU lub DYPLOMU UZNANIA w kategorii:

Ø  INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, w działalności indywidualnej oraz sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.

Ø  PRODUKT, USŁUGA ROKU przyznawana za osiągnięcia w zakresie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, usługowej, handlowej i proekologicznej na rynku regionalnym i krajowym.

Ø  NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.

Ø  AKTYWNE  DZIAŁANIE; przyznawana za osiągnięcia w działalności na rzecz organizacji notowskiej i postępu technicznego, dla członków, kół i stowarzyszeń oraz za wspieranie działalności organizacji notowskiej i postępu technicznego dla osób, organizacji i jednostek gospodarczych w regionie radomskim.

STATUETKA stanowi nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonana jest z mosiądzu, z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

MEDAL stanowi nagrodę II stopnia za szczególne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonany jest z mosiądzu z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

DYPLOM UZNANIA stanowi wyróżnienie z tytułu osiągnięć w każdej z kategorii, wykonany jest z papieru w formie rulonu lub płaskiej i napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

Wraz nagrodą, zależnie od możliwości finansowych, może być przyznana nagroda w formie pieniężnej w wysokości określonej przez Kapitułę.

§ 3

1.   Kapituła rozpatruje wnioski i  przyznaje nagrodę „Radomski Laur Techniki” jeden raz w roku w miesiącu wrześniu. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenie Kapituły.

2.   W danym roku kalendarzowym może zostać przyznane najwyżej: jedna statuetka i trzy medale w każdej kategorii oraz dyplomy uznania - wg uznania Kapituły.

3.   Kapituła w uzasadnionych przypadkach może, zwiększyć liczbę nagród najwyżej o jedną, lub nie przyznać określonej nagrody.

§ 4

Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście w czasie „Radomskich Dni Techniki” lub podczas innych okoliczności, uzasadniających wręczenie.

§ 5

1.   Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana przez Zarząd, w ilości odpowiadającej liczbie Stowarzyszeń wchodzących w skład Radomskiej Rady FSNT NOT.

2.   Kapitułę tworzą osoby zgłoszone przez Oddziały SNT, które wyróżniają się dużym doświadczeniem zawodowym, stowarzyszeniowym bądź dorobkiem naukowym.

     Ponadto jednorazowo w skład Kapituły mogą wchodzić zdobywcy nagrody I stopnia - Statuetki z roku poprzedniego,  powołani na wniosek Przewodniczącego Kapituły.

3.   Kapituła działa w systemie bezkadencyjnym. Kadencja poszczególnych członków, delegowanych przez oddziały SNT, jest zgodna z okresem kadencji danego członka w jego stowarzyszeniu lub zasadami i uchwałami ich zarządów.

4.   Zmiany w składzie Kapituły mogą być dokonane Przez Zarząd Radomskiej Rady jedynie na wniosek Stowarzyszeń oraz w związku z poważnym naruszeniem przez członka zasad etyki w sposób godzący w dobro Kapituły i FSNTNOT lub nieuczestniczenia w pracach Kapituły z przyczyn nieuzasadnionych.                                 

5.   Kapituła może zasięgać opinii ekspertów, zespołu powoływanego przez Kapitułę spośród jej członków oraz opinii klientów czy konsumentów, celem pomocy w ocenie przedłożonych materiałów dokumentujących zasadność wniosku.

6.   Udział w Kapitule ma charakter honorowy.

7.   W zakresie swoich kompetencji Kapituła jest niezależna i niezawisła.                                                         

§ 6

1.   Kapituła na ostatnim posiedzeniu każdej edycji ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły na następną edycje.

2.   Do zadań Przewodniczącego należy:

1)     organizowanie pracy Kapituły, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń oraz zabezpieczenie realizacji podjętych ustaleń i reprezentowanie Kapituły, 

2)     doskonalenie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad przyznawania nagrody i kryteriów oceny opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd Radomskiej Rady,

3)     sprawne przeprowadzenie procedury przyznawania nagrody,

4)     przeprowadzenie dodatkowego opiniowania wniosków przez ekspertów lub zespół Kapituły czy badanie ankietowe (decyzja co najmniej 7 członków Kapituły),

5)    przedstawianie informacji o działalności Kapituły i przyznanych nagrodach na posiedzeniu Zarządu Rady,

6)     podejmowanie działań w celu przygotowania i uruchomienia procedury kolejnych edycji Nagrody, po uzgodnieniu z Zarządem Rady oraz monitorowanie spływu wniosków.

3.   Do zadań Sekretarza należy:

1)  przyjmowanie wniosków od Biura i sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie skróconych charakterystyk i przedstawianie ich na pierwszym posiedzeniu Kapituły, jak również podczas wręczania nagród. 

2)  dokumentowanie przebiegu przyznawania nagrody i sporządzanie protokółu z     

posiedzenia Kapituły.

3)  monitorowanie przebiegu  i pomoc w zakresie realizacji  §8 pkt 1oraz przesyłania  informacji o przyznanych nagrodach i kolejnych edycjach nagrody.    

      

§ 7

1.   Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Nagrody jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad i celu nagrody oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty rejestracyjnej - przeznaczonej na fundusz nagród i ewentualną opłatę ekspertów  - w wysokości ustalonej przez Zarząd RRFSNT NOT.

     Opłaty nie wnoszą wnioskodawcy nagrody dla studentów i młodzieży. 

2.   Wnioski o Nagrodę powinny być przesłane do Biura RRFSNT NOT i przekazane Sekretarzowi Kapituły do 15 września każdego roku.

3.   Wniosek powinien być sporządzony na specjalnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2,

4.   Kapituła może w razie potrzeby, występować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych we wniosku.

5.   Dla kategorii „Produkt, Usługa Roku”, Kapituła może również zasięgać opinii klientów i konsumentów, poprzez przeprowadzenie badania w formie ankiety anonimowej.

6.   Nagroda przyznawana jest według kryteriów i procedury opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT, które stanowią  załącznik Nr 1.

7.   Głosowanie członków Kapituły nad przyznaniem Nagrody jest tajne i odbywa się poprzez przyznanie określonej liczby punktów indywidualnie dla poszczególnych zgłoszonych wniosków. O przyznaniu Nagrody decyduje osiągnięta liczba punktów przy obecności co najmniej 7 członków Kapituły.

§ 8

1.   Decyzje Kapituły o nominowaniu i przyznaniu Nagrody przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców i laureatów oraz po ogłoszeniu i wręczeniu nagród, ogłaszane są na stronie internetowej RRFSNT NOT i publikowane w lokalnej prasie oraz dokumentowane w elektronicznej Księdze Honorowej.

2.   Laureat nagrody może używać loga przyznanej nagrody, wyróżnienia, we własnych materiałach promocyjnych.

3.   Złożenie wniosku oznacza zgodę nominowanych na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień wymienionych w § 8 pkt.1  regulaminu.

§ 9

1.  Informowanie o kolejnych edycjach nagrody, monitoring, zabezpieczenie finansowe,  

     wykonanie nagród, gromadzenie dokumentacji i wprowadzanie do elektronicznej Księgi Honorowej oraz prowadzenie korespondencji i realizację  § 8 pkt. 1 zapewnia Biuro RRFSNT NOT.

2.  Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do bezwzględnego zachowania tajemnicy

przebiegu postępowania oraz dokonanych wyborów.

 

Niniejszy Regulamin Kapituły Radomskiej Rady FSNT NOT przyjęty uchwałą Rady z dnia 25.06.2019 r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 1                                                                                                                                             

KRYTERIA I PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY
"RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

§ 1

        Notowska Nagroda „ Radomski Laur Techniki ”ma na celu: wyróżnianie i promowanie osób i zespołów ludzkich, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, instytucji, organizacji gospodarczych, zawodowych i społecznych, placówek naukowo badawczych, uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych, osiągających sukcesy i konkretne dokonania w dziedzinie innowacji  postępu technicznego i organizacyjnego.

§ 2

KRYTERIA

Kategoria: INNOWACJE

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych kryteriów i procedury przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- dokumentację techniczną potwierdzającą wdrożony: wynalazek, wzór przemysłowy, rozwiązania 

  techniczne w konstrukcji maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów (opis, rysunki, szkice, zdjęcia,

  świadectwa, certyfikaty, nagrody i inne dokumenty).

- potwierdzony opis dokonań dotyczących stosowania lub wdrażania nowoczesnych metod i procesów technologicznych produkcji oraz rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone dokonania innowacyjne związane z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi, architektonicznymi i techniczno - organizacyjnymi, zastosowanymi w przemyśle i drobnej wytwórczości, budownictwie, budowie dróg, komunikacji, energetyce, gospodarce wodą,
rolnictwie i leśnictwie,

- potwierdzone inne dokonania techniczne związane np.: zmniejszaniem zużycia materiałów, surowców i energii, poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, z nową koncepcją rozwoju infrastruktury, ochroną środowiska, ochroną mienia, z życiem publicznym itp.

Kategoria: PRODUKT, USŁUGA ROKU

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne za osiągnięcia w zakresie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej, handlowej i proekologicznej) na rynku regionalnym i krajowym, które udokumentują i przedłożą szczegółowy opis produktu, usługi, jako znaczącego osiągnięcia w zakresie jakości, biorąc pod uwagę:

- poprawę systemów organizacji i zarządzania  

- innowacyjność, proekologiczność, oryginalność,  łatwość w użyciu

- cechy odróżniające produkt, usługę od innych,

- zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb i oczekiwań klientów,

- zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z ich zastosowaniem itp.

Kategoria: NAUKA I OŚWIATA

Do nagrody mogą się zgłosić lub być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w §1 niniejszych zasad przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

- nowatorskie opracowania naukowe możliwe do wykorzystania w praktyce,

- nowatorskie prace dyplomowe możliwe do zastosowania w praktyce,

- pozaprogramowe opracowania uczniów szkół ponad gimnazjalnych,

- nowatorskie programy edukacyjne oraz wyróżniające osiągnięcia w nauczaniu przedmiotów ścisłych  (matematyka, fizyka), technicznych i zawodowych,

- potwierdzony udział i osiągnięcia w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych (nagrody, 

  dyplomy i inne dokumenty) oraz szczególnie wyróżniające wyniki w nauce studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych z przedmiotów ścisłych, technicznych i zawodowych,

- potwierdzone przygotowanie uczniów i studentów, którzy zostali laureatami w olimpiadach,

  konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych,

- opracowania dotyczące pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych itp.,

- całokształt działalności dydaktycznej Uczelni, Wydziałów, Instytutów i Szkół w zakresie kształcenia kadr technicznych oraz kadry pedagogicznej i technicznej.

Kategoria: AKTYWNE DZIAŁANIE

Do nagrody mogą być zgłoszone osoby fizyczne i prawne określone w załączniku §2 niniejszych kryteriów i procedury przyznawania nagrody, które udokumentują i przedłożą m. in.:

-  wniosek z opisem aktywnej działalności członków, kół i Stowarzyszeń sfederowanych w RRFSNT

   na rzecz radomskiej organizacji notowskiej, jej wizerunku i rangi oraz na rzecz wdrażania postępu 

   technicznego i organizacyjnego,

- wniosek z uzasadnieniem aktywnego udziału członków wspierających i innych osób, przedsiębiorstw, firm, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych w merytorycznym, rzeczowym bądź finansowym wspieraniu działalności prowadzonej przez radomską organizację notowską,

§ 3

PROCEDURA WYŁANIANIA LAUREATÓW

1.   Po otrzymaniu i zarejestrowaniu wniosków Przewodniczący i Sekretarz Kapituły po zapoznaniu się z wnioskami podejmują decyzje o zakwalifikowaniu poszczególnych wniosków do dalszej procedury przyznania nagrody, lub odesłania do ewentualnego uzupełnienia.

2.   Sekretarz Kapituły w określonym czasie i miejscu udostępnia wszystkie wnioski członkom Kapituły celem szczegółowego zapoznania się z ich uzasadnieniem.

3.   Na zwołanym pierwszym posiedzeniu Kapituły, w głosowaniu jawnym bądź tajnym zostaje ustalona lista wniosków nominowanych do poszczególnych nagród.

4.   Na pierwszym posiedzeniu Kapituła może podjąć również decyzję o powołaniu ekspertów, zespołu spośród członków Kapituły oraz o przeprowadzeniu badania ankietowego, celem dodatkowego rozpoznania i sporządzenia opinii dokumentującej zasadność wniosku.

5.   Wybór Laureatów odbywa się na pierwszym lub na drugim posiedzeniu Kapituły w głosowaniu tajnym, poprzez przyznanie określonej liczby punktów dla poszczególnych wniosków nominowanych (w skali ocen 0-10 pkt) przez obecnych, co najmniej 7 członków stałych Kapituły, odrębnie dla każdej kategorii i nagrody.

6.   Laureat Nagrody I stopnia (statuetka) nie może uzyskać mniej niż 7,5 pkt (75%)  możliwych do uzyskania głosów, nagrody II stopnia (medal) nie mniej niż 5 pkt (50%) oraz wyróżnienie (dyplom) nie mniej niż 3,5 pkt (35%).

7.   Każdy członek kapituły ma możliwość oddania wymaganej liczby punktów dla nagrody I stopnia tylko na jeden wybrany wniosek, dla nagrody II stopnia tylko na trzy wnioski, w każdej kategorii nagrody oraz dla wyróżnienia w formie dyplomu, ilość ustaloną podczas posiedzenia.

8.   Po przeprowadzonym głosowaniu następuje wpisanie przyznanych punktów w Karcie oceny końcowej wniosku nominowanego oraz zliczenie wszystkich przyznanych punktów i wyłonienie oraz ujawnienie Laureatów określonych nagród w poszczególnych kategoriach.

 

9.   Członek kapituły zgłoszony do nagrody jest wyłączony z postępowania w danej kategorii

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter