top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 


Partnerzy:
Reklama
Odsłon : 489811
Radomski Laur Techniki ! Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA

NOTOWSKIEJ NAGRODY UZNANIA

 „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

§ 1

Nagroda „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”  została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT dla wspierania i promowania postępu technicznego, innowacji, poprawy jakości produktów i usług oraz wyróżniania ludzi to tworzących w regionie radomskim.

§ 2

Nagroda przyznawana jest w formie STATUETKI, MEDALU lub DYPLOMU UZNANIA w kategorii:

Ø  INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, w działalności indywidualnej oraz sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.

Ø  PRODUKT, USŁUGA ROKU przyznawana za osiągnięcia w zakresie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, usługowej, handlowej i proekologicznej na rynku regionalnym i krajowym.

Ø  NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.

Ø  AKTYWNE  DZIAŁANIE; przyznawana za osiągnięcia w działalności na rzecz organizacji notowskiej i postępu technicznego, dla członków, kół i stowarzyszeń oraz za wspieranie działalności organizacji notowskiej i postępu technicznego dla osób, organizacji i jednostek gospodarczych w regionie radomskim.

STATUETKA stanowi nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonana jest z mosiądzu, z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

MEDAL stanowi nagrodę II stopnia za szczególne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonany jest z mosiądzu z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

DYPLOM UZNANIA stanowi wyróżnienie z tytułu osiągnięć w każdej z kategorii, wykonany jest z papieru w formie rulonu lub płaskiej i napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

Wraz nagrodą, zależnie od możliwości finansowych, może być przyznana nagroda w formie pieniężnej w wysokości określonej przez Kapitułę.

§ 3

1.    Kapituła rozpatruje wnioski i  przyznaje nagrodę „Radomski Laur Techniki” jeden raz w roku w miesiącu wrześniu. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenie Kapituły.

2.    W danym roku kalendarzowym może zostać przyznane najwyżej: jedna statuetka i trzy medale w każdej kategorii oraz dyplomy uznania - wg uznania Kapituły.

3.    Kapituła w uzasadnionych przypadkach może, zwiększyć liczbę nagród najwyżej o jedną, lub nie przyznać określonej nagrody.

§ 4

Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście w czasie „Radomskich Dni Techniki” lub podczas innych okoliczności, uzasadniających wręczenie.

§ 5

1.    Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana przez Radomską Radę FSNT NOT, w składzie 11 osób.

2.    Kapitułę tworzą osoby zatwierdzone przez Radomską Radę FSNT NOT, spośród osób które

     wyróżniają się doświadczeniem zawodowym, stowarzyszeniowym bądź dorobkiem naukowym,

wybranych i zgłoszonych przez Stowarzyszenia Naukowo Techniczne NOT (podobnie jak delegatów do Radomskiej Rady) oraz rekomendowanych przez Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT.

     Ponadto jednorazowo w skład Kapituły mogą wchodzić zdobywcy Statuetki  z roku poprzedniego,  powołanych na wniosek Przewodniczącego Kapituły.

3.    Zmiany w składzie Kapituły dokonywane są przez Radomską Radę FSNT NOT,  na wniosek Stowarzyszeń i Zarządu RRFSNT NOT  oraz Przewodniczącego Kapituły w przypadku nie uczestniczenia w pracach Kapituły i innych zdarzeń.

4.    Kapituła może zasięgać opinii ekspertów, zespołu powoływanego przez Kapitułę spośród jej członków oraz opinii klientów czy konsumentów, celem pomocy w ocenie przedłożonych materiałów dokumentujących zasadność wniosku.

5.    Udział w Kapitule ma charakter honorowy.

6.    W zakresie swoich kompetencji Kapituła jest niezależna i niezawisła.                                                         

§ 6

1.    Kapituła ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.

2.    Do zadań Przewodniczącego należy:

1)      organizowanie pracy Kapituły, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń oraz zabezpieczenie realizacji podjętych ustaleń i reprezentowanie Kapituły, 

2)      czuwanie nad przestrzeganiem zasad przyznawania nagrody i kryteriów oceny opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT,

3)      przeprowadzenie procedury przyznawania nagrody

4)      przeprowadzenie dodatkowego opiniowania (na wniosek Kapituły) przez ekspertów lub zespół Kapituły, badań ankietowych itp,

5)     przedstawianie informacji o działalności Kapituły i przyznanych nagrodach na posiedzeniu Zarządu Rady,

6)      podejmowanie działań w celu przygotowania i uruchomienia procedury kolejnych edycji Nagrody, po uzgodnieniu z Zarządem Rady oraz monitorowanie spływu wniosków.

3.    Do zadań Sekretarza należy:

1)  przyjmowanie wniosków od Biura i sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie skróconych charakterystyk uzasadnienia i przedstawianie ich na pierwszym posiedzeniu Kapituły,

2)  dokumentowanie przebiegu przyznawania nagrody i sporządzanie protokółu z     

posiedzenia Kapituły.

3)  monitorowanie przebiegu  i pomoc w zakresie realizacji  §8 pkt 1oraz przesyłania  informacji o kolejnych edycjach nagrody.    

      

§ 7

1.    Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Nagrody jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad i celu nagrody oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty - przeznaczonej na fundusz nagród i ewentualną opłatę ekspertów  - w wysokości ustalonej przez Zarząd RRFSNT NOT.

     Opłaty nie wnoszą wnioskodawcy nagrody dla nauczycieli, studentów i młodzieży. 

2.    Wnioski o Nagrodę powinny być przesłane do Biura RRFSNT NOT i przekazane Sekretarzowi Kapituły 30 dni przed przewidywanym terminem wręczenia.

3.    Wniosek powinien być sporządzony na specjalnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2,

4.    Kapituła może w razie potrzeby, występować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych we wniosku.

5.    Dla kategorii „Produkt, Usługa Roku”, Kapituła może również zasięgać opinii klientów i konsumentów, poprzez przeprowadzenie badania w formie ankiety anonimowej.

6.    Nagroda przyznawana jest według kryteriów i procedury opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT, które stanowią  załącznik Nr 1.

7.    Głosowanie członków Kapituły nad przyznaniem Nagrody jest tajne i odbywa się poprzez przyznanie określonej liczby punktów indywidualnie dla poszczególnych zgłoszonych wniosków. O przyznaniu Nagrody decyduje osiągnięta liczba punktów przy obecności co najmniej 7 członków Kapituły.

§ 8

1.    Decyzje Kapituły o nominowaniu i przyznaniu Nagrody przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców i laureatów oraz po ogłoszeniu i wręczeniu nagród, ogłaszane są na stronie internetowej RRFSNT NOT i publikowane w lokalnej prasie oraz dokumentowane w elektronicznej Księdze Honorowej.

2.    Laureat nagrody może używać loga (dyplomu) przyznanej nagrody, we własnych materiałach promocyjnych.

3.    Złożenie wniosku oznacza zgodę nominowanych na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień wymienionych w § 8 pkt.1  regulaminu.

§ 9

1.  Informowanie o kolejnych edycjach nagrody, monitoring, zabezpieczenie finansowe,  

     wykonanie nagród, gromadzenie dokumentacji i wprowadzanie do elektronicznej Księgi Honorowej oraz prowadzenie korespondencji i realizację  § 8 pkt. 1 zapewnia Biuro RRFSNT NOT.

 

2.  Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do bezwzględnego zachowania tajemnicy

przebiegu postępowania oraz dokonanych wyborów do momentu oficjalnego ogłoszenia Laureatów.

 

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą RRFSNT NOT na posiedzeniu w dniu …. ….. r.

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter