top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 554109
Radomski Laur Techniki ! Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin    REGULAMIN PRZYZNAWANIA

NOTOWSKIEJ NAGRODY UZNANIA

 „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”

§ 1

Nagroda „RADOMSKI LAUR TECHNIKI” została ustanowiona przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT dla wspierania i promowania postępu technicznego, innowacji, poprawy jakości produktów i usług oraz wyróżniania ludzi to tworzących w regionie radomskim.

§ 2

Nagroda przyznawana jest w formie STATUETKI, MEDALU lub DYPLOMU UZNANIA w kategorii:

 • INNOWACJE; przyznawana za tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji technicznych w różnej formule, w działalności indywidualnej oraz sektorze małych, średnich przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw rolnych.

 • PRODUKT, USŁUGA ROKU przyznawana za osiągnięcia w zakresie jakości i wysokich standardów w działalności gospodarczej: produkcyjnej, usługowej, handlowej i proekologicznej na rynku regionalnym i krajowym.

 • NAUKA I OŚWIATA; przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty na rzecz innowacji i edukacji technicznej.

 • AKTYWNE DZIAŁANIE; przyznawana za osiągnięcia w działalności na rzecz organizacji notowskiej i postępu technicznego, dla członków, kół i stowarzyszeń oraz za wspieranie działalności organizacji notowskiej i postępu technicznego dla osób, organizacji i jednostek gospodarczych w regionie radomskim.

STATUETKA stanowi nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonana jest z mosiądzu, z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI”, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

MEDAL stanowi nagrodę II stopnia za szczególne osiągnięcia w każdej kategorii, wykonany jest z mosiądzu z napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, na podstawce z granitu czarnego i tabliczką z nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

DYPLOM UZNANIA stanowi wyróżnienie z tytułu osiągnięć w każdej z kategorii, wykonany jest z papieru w formie rulonu lub płaskiej i napisem „RADOMSKI LAUR TECHNIKI,, nazwą kategorii, nazwiskiem i imieniem oraz rokiem przyznania.

Wraz nagrodą, zależnie od możliwości finansowych, może być przyznana nagroda w formie pieniężnej w wysokości określonej przez Kapitułę.

§ 3

 1. Kapituła rozpatruje wnioski i przyznaje nagrodę „Radomski Laur Techniki” jeden raz w roku w miesiącu wrześniu. W szczególnych sytuacjach Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenie Kapituły.

 2. W danym roku kalendarzowym może zostać przyznane najwyżej: jedna statuetka w kategorii innowacje, dwie statuetki w pozostałych kategoriach (po jednej za każdą dziedzinę; produkt, usługa, nauka, oświata, aktywne działanie, wspieranie działalności NOT) i trzy medale w każdej kategorii oraz dyplomy uznania - wg uznania Kapituły.

 3. Kapituła w uzasadnionych przypadkach może, zwiększyć liczbę nagród najwyżej o jedną, lub nie przyznać określonej nagrody.

§ 4

       Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście w czasie „Radomskich Dni Techniki” lub podczas innych okoliczności,         uzasadniających wręczenie.

§ 5

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła, w składzie 11 osób.

 2. Kapitułę tworzą osoby, które wyróżniają się doświadczeniem zawodowym, stowarzyszeniowym bądź dorobkiem naukowym, wybrane i zgłoszone przez Stowarzyszenia Naukowo Techniczne NOT (podobnie jak delegatów do Radomskiej Rady).

         Ponadto jednorazowo w skład Kapituły mogą wchodzić zdobywcy Statuetki z roku poprzedniego, powołanych         na wniosek Przewodniczącego Kapituły.

 1. Zmiany w składzie Kapituły dokonywane są na wniosek Stowarzyszeń oraz Przewodniczącego Kapituły w przypadku nie uczestniczenia w pracach Kapituły i innych zdarzeń.

 2. Kapituła może zasięgać opinii ekspertów lub zespołu powołanego przez Kapitułę spośród jej członków oraz opinii klientów czy konsumentów, celem pomocy w ocenie przedłożonych materiałów dokumentujących zasadność wniosku.

 3. Udział w Kapitule ma charakter honorowy.

 4. W zakresie swoich kompetencji Kapituła jest niezależna i niezawisła.

§ 6

 1. Kapituła ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły na kadencje jak władz Radomskiej Rady FSNT NOT na swoim pierwszym posiedzeniu.

 2. Do zadań Przewodniczącego należy:

 1. organizowanie pracy Kapituły, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń oraz zabezpieczenie realizacji podjętych ustaleń i reprezentowanie Kapituły,

 2. czuwanie nad przestrzeganiem zasad przyznawania nagrody i kryteriów oceny opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT,

 3. przeprowadzenie procedury przyznawania nagrody

 4. przeprowadzenie dodatkowego opiniowania (na wniosek Kapituły) przez ekspertów lub zespół Kapituły, badań ankietowych itp,

 5. przedstawianie informacji o działalności Kapituły i przyznanych nagrodach na posiedzeniu Zarządu Rady,

 6. podejmowanie działań w celu przygotowania i uruchomienia procedury kolejnych edycji Nagrody, po uzgodnieniu z Zarządem Rady oraz monitorowanie spływu wniosków.

 1. Do zadań Sekretarza należy:

1) przyjmowanie wniosków od Biura i sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie skróconych charakterystyk uzasadnienia i przedstawianie ich na posiedzeniu Kapituły,

2) dokumentowanie przebiegu przyznawania nagrody i sporządzanie protokółu z

posiedzenia Kapituły.

3) monitorowanie przebiegu i pomoc w zakresie realizacji §8 pkt 1oraz przesyłania informacji o kolejnych edycjach nagrody.

 


 

§ 7

 1. Prawo do zgłaszania osób, zespołów, organizacji, instytucji czy przedsiębiorstw do Nagrody jest nieograniczone pod warunkiem spełnienia przyjętych w niniejszym regulaminie zasad i celu nagrody oraz pod warunkiem uiszczenia opłaty - przeznaczonej na fundusz nagród i ewentualną opłatę ekspertów - w wysokości ustalonej przez Zarząd RRFSNT NOT.

         Opłaty nie wnoszą wnioskodawcy nagrody dla nauczycieli, studentów i młodzieży.

 1. Wnioski o Nagrodę powinny być przesłane do Biura RRFSNT NOT i przekazane Sekretarzowi Kapituły 30 dni przed przewidywanym terminem wręczenia.

 2. Wniosek powinien być sporządzony na specjalnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2,

 3. Kapituła może w razie potrzeby, występować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych we wniosku.

 4. Dla kategorii „Produkt, Usługa Roku”, Kapituła może również zasięgać opinii klientów i konsumentów, poprzez przeprowadzenie badania w formie ankiety anonimowej.

 5. Nagroda przyznawana jest według kryteriów i procedury opracowanych przez Kapitułę i zatwierdzonych przez Zarząd RRFSNT NOT, które stanowią załącznik Nr 1.

 6. Głosowanie członków Kapituły nad przyznaniem Nagrody jest tajne i odbywa się poprzez przyznanie określonej liczby punktów indywidualnie dla poszczególnych zgłoszonych wniosków. O przyznaniu Nagrody decyduje osiągnięta liczba punktów przy obecności co najmniej 7 członków Kapituły.

§ 8

 1. Decyzje Kapituły o nominowaniu i przyznaniu Nagrody przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców i laureatów oraz po ogłoszeniu i wręczeniu nagród, ogłaszane są na stronie internetowej RRFSNT NOT i publikowane w lokalnej prasie oraz dokumentowane w elektronicznej Księdze Honorowej.

 2. Laureat nagrody może używać loga, dyplomu przyznanej nagrody, we własnych materiałach promocyjnych.

 3. Złożenie wniosku oznacza zgodę nominowanych na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji postanowień wymienionych w § 8 pkt.1 regulaminu.

§ 9

     1. Informowanie o kolejnych edycjach nagrody, monitoring, zabezpieczenie finansowe,

         wykonanie nagród, gromadzenie dokumentacji i wprowadzanie do elektronicznej Księgi Honorowej oraz       prowadzenie korespondencji i realizację § 8 pkt. 1 zapewnia Biuro RRFSNT NOT.

 

     2. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do bezwzględnego zachowania tajemnicy

         przebiegu postępowania oraz dokonanych wyborów do momentu oficjalnego ogłoszenia Laureatów.

.

§ 10 

 

Warunkiem złożenia wniosku o notowską nagrodę uznania "Radomski Laur Techniki" dla przedsiębiorstw jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 400 zł + 23% VAT.

Niniejszy regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 stycznia 2018 r.


 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter