top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 547843
Regulamin RR FSNT NOT
Regulamin RR FSNT NOT PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin_piotr   
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 18:00

                                 

R E G U L A M I N

RADOMSKIEJ  RADY FEDERACJI

STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

W    R A D O M I U

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                     

                                                       

 

                                                                       §1

1.    Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.

2.    Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu używa nazwy: Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Radomiu, w skrócie RR FSNT NOT.

 

                                                                      §2

1.    Radomską Radę FSNT NOT  w Radomiu, tworzą:

- Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych będące członkami FSNT NOT – jako członkowie zwyczajni;  

- Regionalne Samodzielne Koła Stowarzyszeń sfederowanych w ESNT NOT,

  które nie posiadają statusu Oddziału – jako członkowie nadzwyczajni;

- Osoby prawne zainteresowane działalnością FSNT NOT i wspierające ją

   materialnie – jako członkowie wspierający.

Członkowie nadzwyczajni mają prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do roszczeń majątkowych wynikających z § 31 statutu FSNT.

Członkowie wspierający mają prawo korzystania z pomocy i wspierania ze strony Rady w zakresie statutowej działalności FSNT NOT.

2.    Wykaz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w Radomskiej

    Radzie zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

3.    Terenem działania Radomskiej Rady FSNT  NOT jest miasto Radom oraz  powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

4.    Radomska Rada FSNT NOT działa na podstawie niniejszego regulaminu
i statutu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce.

5.    Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
w Radomiu posiada osobowość prawną.

6.    Radomska Rada FSNT NOT jest jednostką samodzielnie bilansującą się, stosującą zasady systemu finansowego zgodne z ustawą o rachunkowości  oraz obowiązujące w Federacji SNT NOT.

7.    Do składania oświadczeń woli Radomskiej Rady FSNT NOT w zakresie praw
i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego upoważniony
jest Zarząd.

8.    Majątek stanowiący wspólną własność Radomskiej Rady FSNT NOT
w Radomiu i FSNT NOT w Warszawie jest uregulowany aktem notarialnym
z dnia 22 listopada 1999 roku i umową w sprawie wykonywania zarządu nieruchomością wspólną.

 

                                                                       § 3

1.    Radomska Rada FSNT NOT może powoływać lokalne ośrodki FSNT NOT
na wniosek co najmniej trzech miejscowych członkowskich Stowarzyszeń, określając ich nazwę, siedzibę, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej.

 

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

 

                                                                       § 4

Celem działania Radomskiej Rady FSNT NOT jest:

1)        wzajemne wspomaganie się Stowarzyszeń członkowskich w realizowaniu
ich zadań, rozwijaniu zainteresowań, zaspokajaniu potrzeb,

2)        obrona interesów członkowskich Stowarzyszeń oraz wspomaganie
ich  statutowych  działań,

3)     oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,

4)        kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego, zgodnie
z   zasadami zrównoważonego rozwoju,

5)        działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony
ich pozycji zawodowej.

 

                                                                      § 5

 Radomska Rada FSNT NOT realizuje swoje cele przez:

1)   reprezentowanie członków RR FSNT NOT z ich upoważnienia,

2)   prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w sprawach związanych
z  rozwojem edukacji, nauki, techniki i gospodarki oraz statusem inżyniera
i technika,

3)   współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,

4)   organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych  imprez technicznych, gospodarczych
i kulturalnych oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby członkowskich stowarzyszeń,

5)   współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi,

6)   prowadzenie działalności szkoleniowej,

7)   wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych,

8)   przestrzeganie etyki zawodowej,

9)   prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie Domem Technika.

 

 

 

III. WŁADZE I ORGANY RADOMSKIEJ RADY FSNT NOT

 

                                                                       § 6

1.       Władzą Radomskiej Rady FSNT NOT jest Rada.

2.       Organem wykonawczym jest Zarząd.

3.       Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna

R A D A

 

                                                                       § 7

W skład Rady wchodzą:

1.  Delegaci Oddziałów SNT, wybierani zgodnie z postanowieniami własnych statutów według kryteriów:

a)   do 100 członków – 1 delegat SNT,

b)  od 101 do 300 członków – 2 delegatów SNT,

c)   od 301 i więcej – 3 delegatów SNT.

2.    Delegat z Regionalnego Samodzielnego Koła Stowarzyszeniowego.

3.    Przedstawiciele członków wspierających.

Kadencja delegatów wybranych do Rady przez Oddziały SNT i przez Regionalne Samodzielne Koła Stowarzyszeniowe jest zgodna z okresem trwania ich mandatu.

 

                                                                       § 8

Do obowiązków i uprawnień Rady należy:

1)  inicjowanie współpracy i działań międzystowarzyszeniowych dla realizacji celów statutowych oraz uchwał władz i organów statutowych FSNT NOT
w Polsce,

2)  rozpatrywanie rocznych planów i budżetów oraz ich zatwierdzanie,

3)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz podejmowanie uchwały w sprawie corocznego absolutorium dla Zarządu,

4)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych i zmian do tych regulaminów,
z   uwzględnieniem ramowych zasad określonych przez Radę Krajową FSNT,

5)  zarządzanie własnym i użytkowanym majątkiem oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowania działalności statutowej i utrzymania majątku oraz jego rozwoju,

6)  podejmowanie decyzji dotyczących przystępowania do spółek i innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

7)  powoływanie i likwidacja jednostek działalności gospodarczej oraz wykonywanie uprawnień wspólnika w przypadku powołania spółki prawa handlowego,

8)  zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska Dyrektora Biura na wniosek Zarządu,
po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego FSNT NOT,

9)       powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych jako organów międzystowarzyszeniowych, w celu realizacji określonych zadań,

10)   nadawanie odznak i wyróżnień Radomskiej Rady,

11)   zawieszanie w czynnościach delegata do Rady – w przypadku poważnego naruszenia przez delegata Statutu FSNT NOT, uchwał Rady, zasad etyki w sposób godzący w dobro FSNT NOT lub nieuczestniczenia w pracach Rady z przyczyn nieuzasadnionych. Rada zwraca się wówczas do macierzystego Stowarzyszenia członkowskiego o podjęcie właściwej decyzji; do chwili podjęcia decyzji przez macierzyste Stowarzyszenie, zawieszenie skutkuje zmniejszeniem liczby delegatów tego Stowarzyszenia w Radzie, a tym samym zmniejszenie składu liczebnego Rady;

12)   podejmowanie uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji; sprawy o odwołanie powinny być zapowiedziane w projekcie porządku obrad i są rozpatrywane jedynie na umotywowany, pisemny wniosek złożony przez:                                                   

a)   co najmniej 1/5 liczby Stowarzyszeń członkowskich lub                                

b)   co najmniej 1/3 liczby delegatów do Rady lub                                                                          

c)    Komisję Rewizyjną lub                                                                                                           

d)   Zarząd - tylko odnośnie członków Zarządu,

13) dokonywanie wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
      na miejsce osób, które złożyły rezygnację, zostały odwołane lub nie mogą

     pełnić swych funkcji; wybór nowych osób powinien być zapowiedziany w

      projekcie porządku obrad,

14) podejmowanie uchwał w sprawach nie uregulowanych niniejszym

      regulaminem.

 

Organizacja i prowadzenie zebrań rady.

 

                                                                       § 9

1.   Zebrania Rady mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne zebrania Rady są zwoływane przez Zarząd co najmniej dwa razy
w roku.

3.   Nadzwyczajne zebrania zwoływane są na pisemny wniosek:

a)   Komisji Rewizyjnej,

b)  1/3 liczby delegatów do Rady.

Zebranie nadzwyczajne powinno odbyć się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Nadzwyczajne zebranie Rady rozpatruje sprawy określone we wniosku.

 

                                                                       § 10

W zebraniu Rady udział biorą:

1)  z głosem stanowiącym delegaci Oddziałów SNT do Rady będący członkami Rady,

2)  z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami do Rady oraz zaproszeni goście.

 

                                                                       § 11

1.    Zarząd, zawiadamiając delegatów o zebraniu Rady, ustala termin, miejsce
i projekt porządku obrad.

2.    Porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wynikające z planu pracy oraz sprawy bieżące.

3.    Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z projektem porządku obrad przekazuje się członkom Rady oraz zaproszonym osobom pismami wysłanymi przez Biuro Rady na 14 dni przed terminem posiedzenia. Do każdego zawiadomienia powinien być dołączony protokół z poprzedniego posiedzenia i materiały dotyczące podstawowych punktów porządku obrad lub co najmniej informacje o miejscu i terminie wyłożenia ich do wglądu.

 

                                                                       § 12

1.    Uchwały Rady podejmowane są na jej posiedzeniach.

2.    Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, z wyjątkiem uchwał określonych w ust. 3.

3. W razie niepodjęcia uchwał w sprawach przewidzianych w porządku obrad,
z powodu braku obecności wymaganej liczby delegatów, uchwały w tych samych sprawach mogą zostać podjęte bez względu na liczbę obecnych delegatów na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie. Posiedzenie w drugim terminie powinno być zwołane po upływie co najmniej 14 dni. Nie dotyczy to uchwał zastrzeżonych w § 3 oraz § 8 pkt. 2, 3, 6 i 7 niniejszego regulaminu.

4. Rada przeprowadza głosowania jawne, z wyjątkiem spraw osobowych. Na  wniosek delegata Rada może podjąć uchwałę o tajnym głosowaniu w określonej sprawie.

 

                                                                       § 13

Uchwały i decyzje Rady, sprzeczne ze Statutem FSNT NOT lub  uchwałami Rady Krajowej bądź Zarządu Głównego FSNT NOT, ulegają zawieszeniu przez Zarząd Główny FSNT NOT - do czasu ich rozpatrzenia i podjęcia decyzji przez Radę Krajową FSNT NOT.

 

                                                                       § 14

1.    Posiedzenie Rady otwiera i jej obradom przewodniczy  Prezes Zarządu Radomskiej Rady lub Wiceprezes.

2.    Po otwarciu posiedzenia powołuje się prezydium obrad, w skład którego wchodzą: Prezes lub Wiceprezes jako przewodniczący obrad oraz wybrany spośród delegatów wiceprzewodniczący.

3.    Wiceprzewodniczący pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad, a pod jego nieobecność zastępuje go.

4. Do kompetencji przewodniczącego obrad Rady należy:

a) przedstawienie do zatwierdzenia porządku obrad,

c) prowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem,

d) organizowanie dyskusji,

e) zarządzanie głosowań i informowanie o ich wynikach.

5. Zatwierdzony porządek obrad może ulec zmianie w trakcie obrad jedynie
w wyniku decyzji Rady.

 

                                                                       §15

1.   Przewodniczący obrad może zarządzić dyskusję w każdej sprawie wynikającej
z porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków.

2.   Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wszystkim uczestnikom posiedzenia Rady.

3.   W obradach nad każdym punktem porządku jako pierwszy otrzymuje głos referent lub wnioskodawca, następnie kolejno zgłoszeni do głosu mówcy.

4.   Przewodniczący obrad powinien udzielić głosu poza kolejnością mówcom zgłaszającym się do głosu w sprawach formalnych.

5.   W razie zgłoszenia w tej samej sprawie dwóch lub więcej wniosków przewodniczący poddaje pod głosowanie jako pierwszy wniosek najdalej idący.

6.   Uchwały i protokół z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

 

 

Z A R Z Ą D

                                    

                                                                       §16

Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT działa na podstawie  postanowień Statutu FSNT NOT, niniejszego regulaminu i uchwał Rady.

   

                                                                       §17

1.    W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i 3-6 członków, wybieranych przez Radę na okres 4-letniej kadencji. Zarząd wybiera spośród siebie jednego lub dwóch Wiceprezesów.

Prezes Zarządu może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

2.    W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu w czasie trwania kadencji, skład ten podlega uzupełnieniu przez Radę w drodze wyboru nowego członka Zarządu na okres do końca kadencji.

3.    Członkowie Zarządu koordynują wykonanie uchwały programowej zgodnie z zakresem ich działalności.

 

 

                                                                       §18

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

1)   wykonywanie zadań wynikających z niniejszego regulaminu, Statutu oraz uchwał i decyzji podjętych przez Radę,

2)   koordynowanie wspólnej działalności oddziałów SNT dla realizacji celów i zadań statutowych,

3)   realizowanie współpracy  z organami rządowymi i samorządowymi,

4)   podejmowanie decyzji o zawieraniu porozumień o współpracy z innymi organizacjami
i stowarzyszeniami krajowymi bądź zagranicznymi oraz rekomendowanie swoich przedstawicieli do tej współpracy,

5)   przedstawianie opinii oraz wniosków dotyczących edukacji, nauki, techniki
i gospodarki,

6)   powoływanie i rozwiązywanie Zespołów jako organów roboczych i doradczych Zarządu, do rozwiązywania wewnętrznych problemów i realizacji bieżących spraw,

7)   zarządzanie majątkiem i finansami,

8)   przedkładanie Radzie roboczych planów i budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania,

9)   przedkładanie Radzie projektów uchwał,

10)    występowanie do Rady z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Dyrektora Biura,

11)    występowanie z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród       państwowych, resortowych i innych,

12)    występowanie o nadanie odznak honorowych Federacji oraz odznak i wyróżnień Radomskiej Rady.

13)    członkowie stowarzyszeń nie będący etatowymi pracownikami Radomskiej Rady, wykonujące zadania na rzecz Radomskiej Rady i poszczególnych stowarzyszeń mogą być delegowani w miejscu i poza miejscem zamieszkania,

14)    rozliczenie kosztów delegacji i poniesionych wydatków odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach i warunkach,

15)    podróże służbowe odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego
(delegacji), środkiem lokomocji wskazanym w tym poleceniu, osobami uprawnionymi do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego są:

              a) Prezes Zarządu Radomskiej Rady,

              b) Wiceprezes Zarządu Radomskiej Rady.

16)nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał Rady Krajowej i Zarządu Głównego FSNT NOT  w działalności RR FSNT NOT,

17)przygotowanie projektów wewnętrznej organizacji i zadań Biura RR FSNT NOT,

18)kierowanie pracą Biura Radomskiej Rady,

19)W stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze Radomskiej Rady Zarząd  jest uprawniony do dokonywania, w imieniu RR FSNT NOT jako pracodawcy, czynności
z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

 

                                                                       §19

1. Prezes Zarządu reprezentuje Radomską Radę na zewnątrz .

2. Członkowie Zarządu  reprezentują Radę na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu.

                                 

                                                                       §20               

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej
niż raz w miesiącu.

2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes. Na wniosek trzech członków  Prezes Zarządu zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Zarządu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3.    Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z niezbędnymi materiałami i proponowanym porządkiem wysyłane są do wszystkich członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4.    W szczególnych przypadkach może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu bez zachowania terminu określonego w ust. 3.

5.    Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku
jego nieobecności Wiceprezes.

6.    W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji oraz inne osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.

7.    Uchwały i decyzje Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków Zarządu plus jeden.

8.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał i decyzji Zarządu w drodze głosowania elektronicznego z uwzględnieniem ust.7.

                                                         

                                                                       §21

1.    Uchwały Zarządu podjęte na podstawie Statutu lub uchwał Rady
są obowiązujące dla wszystkich członków RR FSNT NOT.

2.    Uchwały i decyzje Zarządu mogą zostać uchylone przez Radę z przyczyn określonych
w § 14 ust.1 pkt 13 Statutu.

 

                                                                       §22

1.    Do składania oświadczeń woli Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez Zarząd osoby.

2.    Członkowie Zarządu, przy składaniu wobec osób trzecich oświadczeń
w sprawach majątkowych , o których mowa w ust.1, działają w ramach uchwał i decyzji podjętych uprzednio przez Zarząd.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

                                                            

                                                                       §23

1.    Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, działa na podstawie Statutu FSNT NOT oraz niniejszego regulaminu.

2.    W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz 2 członków.

3.    Kadencja Komisji trwa 4 lata. Przewodniczący Komisji może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4.    W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji w czasie trwania kadencji, skład ten podlega uzupełnieniu przez Radę w drodze wyboru na okres do końca kadencji.

 

                                                                       §24

Do zadań Komisji należy:

1)   wykonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności
RR FSNT NOT pod względem celowości , prawidłowości oraz zgodności
z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami Rady Krajowej
i Radomskiej Rady oraz niniejszego regulaminu,

2)   przedstawianie na zebraniach Rady oceny działalności Zarządu z uwzględnieniem wyników kontroli,  o której mowa w pkt. 1 oraz zgłaszanie wniosków pokontrolnych,

3)   składanie Radzie rocznych sprawozdań ze swej działalności,

4)   składanie Radzie wniosku o udzielenie corocznego absolutorium dla Zarządu.

 

                                                                     §25

Komisja ma prawo:

1)   żądania wyjaśnień dotyczących całokształtu działalności RR FSNT NOT,

2)   delegowania swoich przedstawicieli do uczestnictwa z głosem doradczym
w zebraniach wszystkich władz i organów RR FSNT NOT.

 

                                                                      §26

1. Przewodniczący Komisji:

1)   reprezentuje Komisję na zewnątrz,

2)   zwołuje zebrania Komisji i im przewodniczy,

3)   informuje Zarząd o wynikach przeprowadzonych kontroli z prawem żądania ustosunkowania się do przedstawionych wniosków pokontrolnych,

4)   ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym, w zebraniach wszystkich władz
i organów RR FSNT NOT,

5)   w imieniu Komisji składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji oraz przedstawia ocenę działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych
RR FSNT NOT wraz z wnioskami podlegającymi rozpatrzeniu przez Radę.

2. Członkowie Komisji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Komisji,
a w szczególności:

1)   uczestniczenia w zebraniach Komisji,

2)   przeprowadzania kontroli i analizy działalności RR FSNT NOT, zgodnie
ze Statutem FSNT NOT i niniejszym regulaminem.

3. Członkowie Komisji, w ramach przeprowadzonej kontroli, mają prawo badania akt, ksiąg, dokumentów oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień od członków władz, organów
a także korzystania przy tym z pomocy pracowników Biura RR FSNT NOT.

 

 

BIURO RADY

 

                                                                       §27

1. Biuro Radomskiej Rady spełnia funkcje administracyjne, gospodarcze i techniczne związane z pracą Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Rady i Zarządu.

2. Regulamin i schemat organizacyjny Biura zatwierdza Zarząd.

 

                                                                                                                                 

§28

Podstawowym zadaniem pracowników Biura jest współudział w realizowaniu celów statutowych RR FSNT NOT, realizacja uchwał Rady i Zarządu, współpraca ze wszystkimi ogniwami i jednostkami organizacyjnymi FSNT NOT w organizowaniu pracy społecznej oraz bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami RR  FSNT NOT.

 

§ 29

Zadania Biura są określone w Regulaminie Organizacyjnym Biura Radomskiej Rady FSNT NOT oraz w zakresach obowiązków pracowników Biura.

 

                                                                      

IV. ORDYNACJA WYBORCZA

  

                                                                                          §30

1.    Rada na posiedzeniu poprzedzającym zebranie wyborcze ustala termin wyborów oraz spośród delegatów wybiera Komisję Wyborczą w składzie 3 osób.

2.    Zadaniem Komisji Wyborczej jest przeanalizowanie zgłoszeń, opracowanie krótkich charakterystyk i przedłożenie na zebraniu wyborczym kandydatów na: Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

3.    Kandydatów do władz Radomskiej Rady FSNT NOT zgłaszają w wyznaczonym terminie, na piśmie do Biura Rady, Stowarzyszenia członkowskie.

4.    Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać krótką charakterystykę kandydata  oraz jego zgodę na kandydowanie.

5.    Kandydaci na wszystkie funkcje we władzach FSNT NOT muszą być członkami stowarzyszeń mających status członka zwyczajnego FSNT NOT.

 

 

                                                                                          §31

1. Poszczególni kandydaci mogą być wybrani tylko na jedną funkcję.

2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w czterech głosowaniach:

                        - w pierwszym            - Prezesa

                        - w drugim                  - członków Zarządu

                        - w trzecim                 - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

                        - w czwartym  - członków Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                              §32

1.    Wszystkie wybory do władz RR FSNT NOT odbywają się w sposób tajny.

2.    Wybory przeprowadza, zdaje z nich sprawozdanie i ogłasza wynik, 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę ze swego grona, bezpośrednio przed pierwszym głosowaniem. W skład Komisji  Skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci do władz RR FSNT NOT. Wyniki wyborów Komisja Skrutacyjna zamieszcza w protokóle, który łącznie z kartami wyborczymi przekazuje przewodniczącemu zebrania w celu dołączenia do dokumentacji posiedzenia Rady.

3.    Wyboru dokonuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nie więcej
nie skreślonych nazwisk kandydatów niż liczba miejsc przewidzianych
do obsadzenia.

4.    Komisja Skrutacyjna uznaje głos za nieważny w razie:

1) pozostawienia na karcie wyborczej więcej nieskreślonych nazwisk niż  liczba miejsc do obsadzenia,

2) dopisania na karcie wyborczej jakichkolwiek nazwisk i wyrazów.

5.    Prawomocność wyborów w oparciu o § 33 niniejszego regulaminu stwierdza Komisja Skrutacyjna po każdym etapie wyborów.

 

                                                                                              §33

1.    Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa ogólnej liczby delegatów. Członkami władz zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, ale równocześnie więcej niż połowę głosów osób biorących udział w głosowaniu.

2.    Jeżeli w wyniku głosowania nie doszło do obsadzenia wszystkich miejsc mandatowych, wskutek nie uzyskania przez kandydatów więcej niż połowy głosów, głosowanie powtarza się. Kolejnego wyboru dokonuje się z grona kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów z zastrzeżeniem, że listę kandydujących ogranicza się do podwójnej liczby nie obsadzonych miejsc.

3.    W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów na ostatnim
do obsadzenia miejscu mandatowym, wybory dla tych kandydatów należy powtórzyć. Przy powtórzeniu się równej liczby głosów o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski w stowarzyszeniu.

 

                                                                                           §34

Przy wyborach uzupełniających do władz Radomskiej Rady  FSNT NOT przeprowadzanych na innych posiedzeniach Rady niż posiedzenie wyborcze, obowiązują zasady podane w § 30, 32 i 33 niniejszego regulaminu z tym, że funkcję Komisji Wyborczej spełnia Prezydium obrad.

 

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                                       §35

1.   Koszty związane z posiedzeniami Rady, Zarządu i Komisji pokrywane są ze środków RR FSNT NOT.

2.   Z posiedzeń i czynności Rady, Zarządu i Komisji sporządza się dokumentację według zasad określonych przez Zarząd.

3.   Obsługę organizacyjno-techniczną i administracyjną w powyższym zakresie zapewnia Biuro Radomskiej Rady.

 

 

                                                                       §35

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

 

 

 

 

 

Uwaga:

  1. Regulamin został uchwalony 23.05.2001 roku i od tej daty obowiązuje.
  2. Regulamin uwzględnia zmianę § 2 pkt. 1 i § 7 wprowadzoną uchwałą nr 5/2003 Radomskiej Rady FSNT NOT podjętą w dniu 27.11.2003 r. Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem 27.11.2003 r.
  3. Regulamin uwzględnia zmianę § 35 polegającą na dodaniu pkt. 6, wprowadzoną na zebraniu Radomskiej Rady FSNT NOT w dniu 15.03.2005 r.
  4. Regulamin uwzględnia zmianę § 18 polegającą na dodaniu pkt. 13, 14 i 15, wprowadzoną na zebraniu Radomskiej  Rady FSNT NOT w dn. 31.01.2006 r.
  5. Regulamin uwzględnia zmiany §17 ust.1 i §20 ust.7 wprowadzone na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym RR FSNT NOT w dniu 13.03.2009r.
  6. Regulamin uwzględnia zmiany § 7 pkt.1, §17 dodano pkt.3 oraz § 35 wykreślono pkt.6 podjęte na zebraniu Zarządu RR FSNT NOT w dniu 23.06.2009 r.
  7. Regulamin uwzględnia zmiany § 7 pkt.1 wprowadzone na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym RR FSNT NOT w dniu 16.04.2013 r.
  8. Regulamin uwzględnia zmiany § 20 pkt.8 wprowadzone na zebraniu sprawozdawczym RR FSNT NOT w dniu 3.04.2014
  9. Regulamin uwzględnia zmiany polegające na wykreśleniu §28-34, dodaniu nowego §29, dodaniu do §18 pkt 16-19,   zmianie §19 i 30 wprowadzone na zebraniu RR FSNT NOT w dniu 17.07.2014

 

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter