top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851060
Regulamin RR FSNT NOT
Regulamin RR FSNT NOT PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin_piotr   
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2013 18:00

REGULAMIN

RADOMSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

W RADOMIU

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Radomiu jest podmiotem stanowiącym Terenową jednostkę organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. Do określenia tego podmiotu użyto dalej skrótu „Radomska Rada”.

2.   Radomska Rada posiada osobowość prawną.

3.   Radomska Rada stanowi organizacyjną płaszczyznę współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych w szczególności ich oddziałów istniejących na obszarze działania Radomskiej Rady.

§ 2. 

1. Władzami Radomskiej Rady są: Rada i Zarząd, a organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.

2. Funkcje administracyjne, gospodarcze i techniczne związane z pracą Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów Rady i Zarządu spełnia Biuro Radomskiej Rady

§ 3

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) stowarzyszeniach lub SNT - należy rozumieć stowarzyszenia naukowo-techniczne będące członkami zwyczajnymi FSNTNOT, których oddziały lub inne ogniwa ich terenowych struktur organizacyjnych tworzą Radomską Radę.

Wykaz Stowarzyszeń sfederowanych w Radomskiej Radzie zawiera załącznik do niniejszego regulaminu

2) miejscowych oddziałach SNT - należy rozumieć oddziały lub  inne ogniwa terenowych struktur organizacyjnych stowarzyszeń naukowo-technicznych, działające na terenie działania Radomskiej Rady

3) Radzie - należy rozumieć Radę Radomskiej Rady FSNT NOT.

§ 4

1. Rada jest w strukturze Radomskiej Rady władzą stanowiącą.   

2. Zadania i kompetencje Rady określa Statut FSNTNOT i niniejszy Regulamin.

3. Przy realizacji swoich zadań Radomska Rada podlega uchwałom władz naczelnych FSNT NOT.    

4. Terenem działania Radomskiej Rady jest miasto Radom oraz powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

§ 5

1.   Zadania, kompetencje i strukturę Zarządu i Biura Radomskiej Rady oraz innych organów określają ich Regulaminy.

2.   Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora Biura Radomskiej Rady następuje na podstawie uchwały Rady, podjętej na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego FSNT NOT.

§ 6

1.   Rada składa się z delegatów SNT, uczestniczących w pracach Rady na podstawie mandatów nadawanych przez zarządy tych Oddziałów pisemnie, zgodnie z uchwałami tych zarządów, podejmowanych w oparciu obowiązujący w danym stowarzyszeniu statut stowarzyszenia i regulaminy.

2.   Ilość delegatów z poszczególnych SNT, zgodnie z § 36.2. Statutu FSNT i uchwałą Rady określono wg następującej zasady proporcjonalności do liczby członków w oddziałach:

§  Wszystkie Oddziały SNT wybierają po jednym delegacie do Rady.

  • Oddziały SNT liczące ponad 100 członków mają prawo do delegowania do Rady oprócz tego delegata również dalszych delegatów- jednego delegata na każde następne rozpoczęte 200 członków.

3.   Rada działa w systemie bezkadencyjnym. Kadencja poszczególnych delegatów do Rady, wybranych przez oddziały SNT, jest zgodna z okresem mandatu danego delegata w jego stowarzyszeniu.

4.   Rada może zawiesić w czynnościach delegata do Rady – w przypadku poważnego naruszenia przez delegata Statutu FSNTNOT, uchwał Rady, zasad etyki w sposób godzący w dobro FSNTNOT lub nieuczestniczenia w pracach Rady z przyczyn nieuzasadnionych.                                  Rada zwraca się wówczas do macierzystego Stowarzyszenia członkowskiego o podjęcie stosownej decyzji. Do chwili podjęcia decyzji przez Stowarzyszenie, zawieszenie skutkuje zmniejszeniem składu liczebnego tego Stowarzyszenia w Radzie, a tym samym zmniejszenia składu liczebnego Rady.

§ 7

1.   W skład Rady wchodzą także Honorowi Prezesi - byli Prezesi Radomskiej Rady, którym Rada w uznaniu ich zasług w drodze uchwały nadała tytuł Honorowego Prezesa (§ 26 ust. 6 w zw. z § 36 ust. 4 pkt. 1 oraz § 37 pkt. 9 Statutu).

2.   Rada na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na wniosek, co najmniej 1/2 członków Rady może nadać godność Honorowego Prezesa osobie, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu minimum dwie kadencje i osiągnęła znaczące zasługi w tej działalności.

§ 8

Do udziału w zebraniach Rady uprawnieni są:

1) z głosem stanowiącym - delegaci do Rady oraz Honorowi Prezesi, o których mowa, w § 7, jako „członkowie Rady”,

2) z głosem doradczym:

§ członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej niebędący członkami Rady,

§ Dyrektor Biura i księgowy niebędący delegatami,

§ przedstawiciele innych osób fizycznych i prawnych będących członkami nadzwyczajnymi.

Osoby inne niż wymienione wyżej mogą uczestniczyć w zebraniu Rady jedynie w charakterze gości na zaproszenie Prezesa Radomskiej Rady.

 

II.     ORGANIZACJA PRACY I PROWADZENIE OBRAD

§ 9

1.   Zebrania Rady mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne zebranie Rady zwołuje się, co najmniej 2 razy w roku, w terminach umożliwiających przyjęcie we właściwym czasie budżetu na dany rok kalendarzowy oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności na rok następny.

3.   Nadzwyczajne zebranie Rady zwołuje się na pisemny wniosek; Komisji Rewizyjnej, 1/5 liczby SNT tworzących Radomską Radę bądź 1/3 liczby delegatów do Rady oraz Krajowej Rady FSNT NOT albo Zarządu Głównego.

4.   Nadzwyczajne zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie do jednego miesiąca od złożenia wniosku i rozpatruje sprawy określone we wniosku o jego zwołanie. Zarząd może zwołać nadzwyczajne zebranie także z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia określonych spraw.

§ 10

1.  Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd Radomskiej Rady, ustalając termin, miejsce i wstępny porządek obrad.

2.  Porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wynikające z rocznego planu pracy Radomskiej Rady oraz sprawy bieżące.

3.  W przypadku zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskujących zwołanie takiego zebrania. Może także obejmować inne sprawy.

4.  Zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady wraz ze wstępnym porządkiem obrad przekazuje się delegatom do Rady i Honorowym Prezesom, a także Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, członkom Zarządu, innym uczestnikom posiedzenia oraz zaproszonym gościom na 14 dni przed terminem zebrania.

Do każdego zawiadomienia dla członków Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                               i członków Zarządu powinien być dołączony protokół z poprzedniego posiedzenia i materiały dotyczące podstawowych punktów porządku obrad lub co najmniej informacje o miejscu                          i terminie udostępnienia ich do wglądu.

5.   Zawiadomienia wraz załącznikami, o których mowa w ust. 4, doręcza się członkom Rady                         i innym uczestnikom zebrania w sposób przyjęty przez Radomską Radę, w tym w formie elektronicznej.

§ 11

1.   Posiedzenie Rady otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes

2.   Po otwarciu powołuje się Prezydium Zebrania w składzie: Prezes lub Wiceprezes, jako przewodniczy obrad oraz wybrany spośród delegatów wiceprzewodniczący.

3.   Prezydium jest powoływane na czas trwania danego zebrania Rady, chyba, że Rada uchwali, że powołuje się Prezydium na określony okres czasu.

4.   Prezydium Rady kieruje pracami Rady i czuwa nad prawidłowym przebiegiem zebrania Rady.

§ 12

Do kompetencji Przewodniczącego obrad należy:

1) przedstawienie Radzie do zatwierdzenia porządku obrad,

2) przedstawienie do akceptacji Rady składów osobowych komisji, mandatowej, skrutacyjnej               i innych komisji, jeżeli zostają powołane,

3) informowanie o zmianach w składzie Rady powstałych od poprzedniego posiedzenia oraz o prawomocności obrad na podstawie sprawozdania komisji mandatowo-skrutacyjnej,

4) prowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, w tym udzielanie głosu, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników.

§ 13

1.  Na zebraniu Rady wybiera się komisję mandatowo-skrutacyjną w celu stwierdzenia prawomocności obrad na podstawie liczby obecnych członków Rady i ważności ich mandatów oraz w celu liczenia oddanych głosów. Mogą także zostać powołane inne komisje robocze.

2.  W przypadku małej liczebności obecnych członków Rada może postanowić, że nie powołuje się komisji, o której mowa w ust. 1, a jej funkcję spełnia Prezydium Rady.

§ 14

1.  Przewodniczący obrad może zarządzić dyskusję w każdej sprawie wynikającej z porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków.

2.  Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wszystkim uczestnikom posiedzenia Rady.

3.  Jako pierwszy otrzymuje głos wyznaczony referent danego punktu porządku obrad lub wnioskodawca w danej sprawie, następnie zaś inni uczestnicy posiedzenia w kolejności zgłaszania się do głosu. Poza kolejnością może przemawiać Przewodniczący obrad oraz Prezes Radomskiej Rady.

4.  Przewodniczący obrad powinien udzielić głosu poza kolejnością osobom zgłaszającym się do głosu w sprawach formalnych.

5.  W razie zgłoszenia w tej samej sprawie dwóch lub więcej wniosków Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie, jako pierwszy wniosek najdalej idący.

§ 15

1.  Uchwały Rady podejmowane są na zebraniach.

2.  Każdy delegat do Rady, a także każdy z Honorowych Prezesów, dysponuje jednym głosem we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady.

§ 16

1.  Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów ważnych przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

2.  W przypadku braku wystarczającej liczby obecnych na posiedzeniu zwołanym w pierwszym terminie, uchwały Rady mogą być podjęte na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących wyborów władz Radomskiej Rady.

3.  Rada przeprowadza głosowania jawne we wszystkich sprawach z wyjątkiem wyborów władz i organu kontrolnego Radomskiej Rady, uzupełniania ich składu, a także udzielania absolutorium, które wymagają głosowania tajnego.

4.  Na wniosek delegata Rada może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

§ 17

1. Porządek obrad corocznego zebrania sprawozdawczego Rady powinien obejmować następujące sprawy:

1) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Radomskiej Rady w poprzednim roku   kalendarzowym,

2) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności własnej wraz z oceną rocznej działalności

 Zarządu,

3) dyskusja nad sprawozdaniami,

4) przyjęcie sprawozdań z działalności,

5) zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

6) podjęcie uchwał dotyczących corocznego absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,

7) podjęcie uchwał i decyzji w sprawach będących przedmiotem zgłoszonych wniosków.

2.  Prowadzenie obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady odbywa się na podstawie odrębnego Regulaminu.

§ 18

1.  Porządek obrad Rady powinien okresowo, stosownie do potrzeb, obejmować ustalanie lub zmiany szczegółowych zasad zarządzania majątkiem własnym i majątkiem przekazanym do używania oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej - w uzgodnieniu z Zarządem Głównym FSNTNOT (§ 37 pkt. 6 Statutu).

2.  Zasady zarządzania majątkiem obejmują w szczególności gospodarowanie powierzchnią lokalową w Domu Technika, w tym zasady udostępniania miejscowym oddziałom SNT pomieszczeń na potrzeby statutowe i prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i odpłatności z tego tytułu.

§ 19

1.   Rada może powoływać własne komisje i zespoły wspomagające, do których stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 1 i 2 Statutu FSNTNOT.

2.   Rada może tworzyć lokalne ośrodki na terenie działania Radomskiej Rady, funkcjonujące na zasadach określonych w § 42–43 Statutu FSNTNOT. Rada uchwala regulamin działania lokalnego ośrodka.

III.   WYBORY ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 20

1.  Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zwołanym w terminie określonym przez Radę i przypadającym w ostatnim roku kalendarzowym bieżącej 4-letniej kadencji.

2.  Rada może powołać komisję wyborczą w celu zebrania zgłoszeń kandydatów i zbadania  tych zgłoszeń pod względem formalnym oraz złożenia sprawozdania Radzie ze swoich czynności.

§ 21

1.   Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają miejscowe oddziały SNT. Kandydatami mogą być wyłącznie działający w miejscowych oddziałach SNT członkowie stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi FSNTNOT.

§ 22

1.  Rada spośród zgłoszonych kandydatów wybiera w głosowaniu tajnym:

1) Prezesa i 4-6 członków Zarządu

2) Przewodniczącego i 2-4 członków Komisji Rewizyjnej.

2. Prezes Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą pełnić te funkcje  nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje

§ 23

Wybory przeprowadzane przez Radę są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa członków Rady. Członkami władz zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, ale więcej niż połowę ważnych głosów osób biorących udział w wyborach. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się w tym zakresie powtórne głosowanie. W przypadku powtórzenia się równej liczby głosów o wyborze kandydata decyduje dłuższy staż członkowski w stowarzyszeniu.

§ 24

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające. W razie przeprowadzenia wyborów uzupełniających, wyboru dokonuje się na czas do końca bieżącej kadencji.

 

IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Wszystkie zebrania Rady są protokołowane i w miarę możliwości nagrywane. Uchwały i protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.

2. Protokół powinien być sporządzony i podpisany w ciągu jednego miesiąca od daty zebrania Rady i udostępniony wraz z załącznikami do wglądu członkom Rady, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także na ich życzenie władzom naczelnym FSNTNOT.

3. Do protokołu posiedzenia dołącza się listę obecności z podpisami uczestników, protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz innych komisji podpisane przez ich członków, a w przypadku określonym w § 13 ust. 2 protokół z czynności Prezydium obrad, podjęte uchwały, a także inne istotne dokumenty związane z zebraniem Rady.

§ 26

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady pokrywane są ze środków Radomskiej Rady.

2. Obsługę techniczno-administracyjną zebrań Rady zapewnia biuro Radomskiej Rady.

Przewodniczący Zebrania Rady

            …………………………………

Niniejszy Regulamin Radomskiej Rady FSNT NOT przyjęty uchwałą Rady nr …….. z dnia 25.06. 2019 r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc obowiązującą Regulamin Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu z dn. 23, 06.2001 r. z późniejszymi zmianami

Załącznik do Regulaminu RRFSNT NOT

Wykaz Stowarzyszeń Naukowo Technicznych będących członkami Radomskiej Rady FSNTNOT według stanu na dzień 25.06. 2019 r. (w porządku alfabetycznym):

1.     Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - PRSWN

2.     Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB

3.     Radomski Klub Techniki i Wynalazczości - RKTiW

4.     Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP.

5.     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP- SITK

6.     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa- SITLiD

7.     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP

8.     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - SITPoż.

9.     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyślu Chemicznego - SITPChem.

10.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - SIT Spoż.

11.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa -SITRol.

12.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych– SITWM

13.  Stowarzyszenie Włókienników Polskich – SWP

 

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter