top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851045
Regulamin Biura
Regulamin Biura PDF Drukuj Email
Piątek, 29 Październik 2010 10:47

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Biura Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu

 

I.    Postanowienia ogólne

 

1. Biuro Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu spełnia funkcje:

- administracyjno- organizacyjne Radomskiej Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Biuro Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu prowadzi działalność:

a) gospodarczą,

b) statutową.

3. Funkcje zarządzania i administrowania budynkiem Domu Technika pełni licencjonowany zarządca budynku zatrudniony przez Zarząd RR.

 

 

II. Struktura organizacyjna

 

1.    Strukturę organizacyjną Biura Rady (zał. nr 1) ustala Zarząd Radomskiej Rady.

2.    Zarząd  Radomskiej Rady organizuje i kieruje pracą Biura.

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników określone są przez Zarząd.
 2. Zakres praw i obowiązków zarządcy budynku określa umowa.

 

 

III.    Działalność gospodarcza Radomskiej Rady FSNT NOT

 

1.    Działalność gospodarcza prowadzona poprzez:

a)    wynajem lokali biurowych,

b)     wynajem sal konferencyjnych wraz ze sprzętem,

c)    wynajem powierzchni reklamowych,

d)    opinie, ekspertyzy, wyceny,

e)    kursy, szkolenia specjalistyczne,

f)    konferencje, sympozja,

g)    projekty techniczne,

h)    prace inżynierskie,

i)     inne

 

2. Działalnością gospodarczą Domu Technika w zakresie czerpania korzyści z gospodarowania nieruchomością kieruje zarządca nieruchomości zaś działalnością statutową i ekspercką  kieruje Zarząd Radomskiej Rady. Zarząd RR pełni funkcje nadzorczą nad zarządcą nieruchomości i biurem RR.

3.    Działalność statutowa i gospodarcza podlega ewidencji w oparciu o ustalony
i zatwierdzony zakładowy plan kont.

4.    W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Biuro Radomskiej Rady FSNT NOT posiada druk „papieru firmowego” zatwierdzony przez Zarząd.

IV. Rachunkowość

 

 1. Biuro Radomskiej Rady prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. i ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989r.
 2. Księgi rachunkowe prowadzi podmiot gospodarczy posiadający certyfikat Ministra Finansów.
 3. Zakres praw i obowiązków podmiotu gospodarczego prowadzącego rachunkowość określa umowa.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 5. Po każdym roku obrachunkowym podmiot gospodarczy odpowiedzialny za księgi rachunkowe sporządza, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe po podpisaniu przez podmiot gospodarczy i Zarząd przedstawiane jest do zatwierdzenia Radomskiej Radzie.

 

V.   Zasady składania oświadczeń w zakresie spraw finansowych i majątkowych Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu posiadającej osobowość prawną

 

 1. Do składania oświadczeń w zakresie spraw finansowych i majątkowych Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
 2. Upoważnienia do podpisu z tytułu pełnionych funkcji wynikają z zakresu obowiązków.
 3. Członkowie Zarządu podpisują zgodnie z KRS-em:

a)    zarządzenia wewnętrzne, pisma i komunikaty dotyczące Biura,

b)    korespondencję w sprawach zasadniczych Biura,

c)    umowy o pracę (zlecenia o dzieło) i inne pisma związane ze stosunkiem pracy,

d)    decyzje o nagrodach i karach porządkowych dla pracowników Biura RR,

e)    inne pisma wynikające z praw i obowiązków określonych przez Zarząd Radomskiej Rady.

 

VI.     Pieczątki służbowe i firmowe

 

 1. W Biurze Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu stosuje się następujące rodzaje pieczęci:

a) pieczęcie firmowe nagłówkowe zawierające pełną nazwę zakładu (terenowej jednostki organizacyjnej FSNT NOT) z podaniem adresu i kodu pocztowego,

b)  pieczęcie firmowe do podpisów bankowych zawierające pełną nazwę zakładu,

c) pieczęć z numerem statystycznym.

2. Wzory pieczęci ustala Zarząd Radomskiej Rady.

3. Imienne pieczątki posiadają: Prezes Zarządu, v-ce Prezes Zarządu.

4. Pieczątki wycofane z użycia niszczone są protokolarnie.

 

 

VII. Przekazywanie funkcji i zastępstw pracowników nieobecnych

 

1.    Przekazywanie funkcji w związku ze zmianą na stanowisku następuje obligatoryjnie w formie protokolarnej w odniesieniu do stanowisk:

a)    Zarządcy budynku Domu Technika,

b)    Podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe,

c)    innych osób odpowiedzialnych.

2.    W przypadku czasowej nieobecności pracownika zastępuje go w pełnym zakresie pracownik wyznaczony przez Zarząd Radomskiej Rady.

 

VIII.Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu,

2.    Wszelkie zmiany regulaminu odbywają się trybie właściwym dla zatwierdzenia.

3.    W sprawach nie objętych postanowieniami regulaminu stosuje się postanowienia Statutu FSNT NOT, Regulaminu Radomskiej Rady, Kodeksu Pracy i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter