top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851063
Regulamin Komisji Problemowych RR FSNT NOT
Regulamin Komisji RR FSNT NOT PDF Drukuj Email
Wpisany przez adminnot   
Wtorek, 06 Sierpień 2019 09:12
 REGULAMIN KOMISJI

RADOMSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

 

I.    ZASADY OGÓLNE

§ 1

1.  Komisje RR FSNTNOT (dalej: Komisje) powoływane są przez Radomską Radę FSNTNOT do prowadzenia spraw wynikających z jej potrzeb.

2.  Komisje działają zgodnie ze Statutem FSNTNOT oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2

1.  Członków Komisji powołuje Zarząd Radomskiej Rady FSNTNOT.

2.  Kadencja członków Komisji odpowiada kadencji Zarządu, chyba, że lub z jej upoważnienia Zarząd postanowi inaczej.

§ 3

1.  Komisja jest stałym organem międzystowarzyszeniowym o charakterze opiniodawczo-doradczym.

2.  Rada może powołać komisję na czas określony w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

 

II.   ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Szczegółowy zakres zadań każdej Komisji określa Zarząd na podstawie kierunków programowych RR FSNTNOT w danej kadencji.

§ 5

Komisja realizuje zadania przez organizowanie zebrań, konferencji i spotkań dyskusyjnych oraz wypracowywanie i wyrażanie opinii i stanowisk.

 

III.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele:

1) stowarzyszeń naukowo-technicznych, – co najmniej 1 członek do każdej komisji,

2) członków zbiorowych RR FSNTNOT,

3) uczelni i szkół technicznych (do Komisji Młodzieżowej).

§ 7

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści zapraszani przez przewodniczącego Komisji.

§ 8

Pracą Komisji kieruje Prezydium.

§ 9

W skład Prezydium Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji powoływany przez Zarząd oraz zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków, wybierani przez Komisję spośród jej członków.

§ 10

Prezydium Komisji, w miarę potrzeb, może powoływać zespoły do prowadzenia lub rozwiązywania określonych problemów.

 

IV.    FORMY PRACY

§ 11

Komisja prowadzi swoją działalność w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Zarząd RR FSNTNOT.

§ 12

Formą pracy Komisji są zebrania plenarne i zebrania Prezydium ujęte w rocznych planach pracy Komisji lub zwoływane doraźnie w przypadkach tego wymagających. Podstawową formą realizacji zadań jest społeczna praca członków Komisji.

 

§ 13

Zebrania Komisji i jej Prezydium zwołuje przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

 

§ 14

Zebranie plenarne Komisji, nieujęte w planie pracy, powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Zarząd RR FSNTNOT, Prezydium Komisji lub co najmniej 1/3 liczby członków Komisji.

§ 15

1.  Zebrania Komisji i jej Prezydium są prawomocne przy obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

2.  Uchwały Komisji i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 16

Zawiadomienie o zebraniu Komisji lub Prezydium powinno być przesłane, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem i zawierać porządek obrad.

 

§ 17

Przewodniczący reprezentuje Komisję, przedstawiając władzom RR FSNTNOT jej wnioski i opinie.

§ 18

Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi RR FSNTNOT do zatwierdzenia:

a) w terminie do 30 listopada każdego roku uchwalony przez Komisję plan pracy na rok następny,

b) w terminie do 31 stycznia następnego roku sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły.

§ 19

Członek Komisji ma obowiązek bieżącego informowania macierzystego stowarzyszenia o działalności Komisji oraz informowania Komisji o działalności stowarzyszenia w zakresie zagadnień będących przedmiotem zainteresowania Komisji.

§ 20

Członkowie Komisji zobowiązani są brać czynny udział w pracach i zebraniach Komisji. Trzykrotna, kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie z listy członków Komisji. O skreśleniu decyduje Prezydium Komisji zwykłą większością głosów.

 

V.  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I OBSŁUGA BIUROWA

§ 21

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są ze środków RR FSNTNOT ujętych w budżecie Biura RR FSNTNOT.

§ 22

Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Biuro RR FSNTNOT.

 

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Rozwiązanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady RR FSNTNOT na wniosek Zarządu.

 

Przewodniczący Zebrania Rady

                                                                            

 

Niniejszy Regulamin Komisji RR FSNTNOT zatwierdzony uchwałą Rady z dnia 25.06.2019 r. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia..

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter