top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851058
Regulamin Komisji Rewizyjnej RR FSNT NOT
Regulamin Komisji Rewizyjnej RR FSNT NOT PDF Drukuj Email
Wpisany przez adminnot   
Wtorek, 06 Sierpień 2019 09:08
 REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

RADOMSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Regulamin niniejszy określa zasady działania Komisji Rewizyjnej Radomskiej Rady FSNTNOT zwanej dalej: „Radomską Radą”.

2.  Regulamin został przyjęty przez Radę Radomskiej Rady na podstawie § 36 ust. 5 Statutu FSNTNOT.

§ 2

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w Radomskiej Radzie.

2.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu FSNTNOT oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.   Zadania Komisji rewizyjnej określa § 40 Statutu FSNTNOT.

2.   Przy realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna podlega uchwałom władz naczelnych FSNTNOT i uchwałom Rady.

§ 4

1.  Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 do 4 członków.

2. Kadencja Komisji trwa 4 lata.                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji może pełnić tę funkcję nie dłużej niż kolejne dwie kadencję.

3.  Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadkach określonych w Statucie (§ 27 ust. 5 w zw. z § 36 ust. 4 pkt. 3).

4.  W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające. Wyboru dokonuje się na czas do końca bieżącej kadencji.

§ 5

Komisja Rewizyjna dokonuje ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu i wybiera ze swego grona sekretarza oraz przy 5 osobowym składzie wiceprzewodniczącego.

 

II. ORGANIZACJA PRACY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 6

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania na zebraniach Komisji lub w drodze innych czynności.

§ 7

Na zebraniach plenarnych Komisja Rewizyjna:

1)     ustala roczne plany pracy i analizuje ich wykonanie,

2)     rozpatruje wyniki przeprowadzonych kontroli i zatwierdza wnioski pokontrolne,

3)     przyjmuje dokonane przez siebie oceny rocznej działalności Radomskiej Rady i Zarządu, opinie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania i wnioski, w tym, co do absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, przed skierowaniem ich na posiedzenia Rady,

4)     podejmuje uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia określonych spraw,

5)     ustala wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w przypadkach określonych w Statucie FSNTNOT,

6)     wybiera w razie potrzeby ze swego grona przedstawiciela upoważnionego do zawarcia w imieniu Radomskiej Rady umowy lub umów z członkami Zarządu,

7)     podejmuje, na wniosek Zarządu, uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,

8)     na wniosek Zarządu wydaje opinie w istotnych sprawach Radomskiej Rady,

9)     wykonuje w zakresie swojej kompetencji inne czynności wynikające ze Statutu FSNT-NOT, uchwał Rady Krajowej lub uchwał Radomskiej Rady.

§ 8

1.   Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, co najmniej jednak dwa razy w roku.

2.   Przewodniczący Komisji zwołuje zebrania:

1)   zgodnie z planem pracy,

2)   na żądanie Rady,

3)   na wniosek Zarządu,

4)   na wniosek, co najmniej 2 członków Komisji,

5)   z własnej inicjatywy.

3.   Na zebranie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący może zapraszać osoby, których obecność jest konieczna lub celowa.

4.   O zebraniach zawiadamia się pisemnie członków Komisji oraz osoby zaproszone, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, podając w zawiadomieniu przewidywany porządek obrad.

5.   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu osobowego Komisji.

6.   W sprawach wymagających pilnego załatwienia uchwały Komisji mogą być podejmowane w drodze głosowania pocztą elektroniczną. Do ważności uchwał podjętych w tym trybie niezbędne jest:

1)     przesłanie projektu uchwały do wszystkich członków Komisji z żądaniem potwierdzenia odczytania powiadomienia, co najmniej na 24 godziny przed terminem głosowania wskazanym w powiadomieniu,

2)     udział w głosowaniu wszystkich członków Komisji,

3)     uzyskanie bezwzględnej większości głosów członków Komisji za przyjęciem uchwały.

§ 9

Przewodniczący Komisji w porozumieniu ze swoim zastępcą lub sekretarzem Komisji:

-   podejmuje decyzje niezastrzeżone do kompetencji zebrania Komisji, a niezbędne do prowadzenia działalności Komisji zgodnie ze Statutem FSNTNOT i niniejszym Regulaminem,

-   powołuje zespoły robocze lub biegłych w przypadkach potrzebnych dla prawidłowej realizacji zadań Komisji.

§ 10

1.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

1)     reprezentuje Komisję na zewnątrz,

2)     zwołuje zebrania Komisji oraz im przewodniczy,

3)     informuje Zarząd o wynikach przeprowadzonych kontroli z prawem żądania ustosunkowania się do przedstawionych wniosków pokontrolnych,

4)     ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w zebraniach wszystkich władz, organów i jednostek organizacyjnych Radomskiej Rady,

5)     w imieniu Komisji składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji oraz przedstawia ocenę działalności Zarządu i Radomskiej Rady wraz z wnioskami podlegającymi rozpatrzeniu przez Radę.

2.       W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący/ Sekretarz/ lub inna osoba przez niego wyznaczona.

§ 11

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Komisji, a w szczególności:

1)     uczestniczenia w zebraniach Komisji,

2)     przeprowadzania kontroli i analizy działalności Terenowej jednostki, zgodnie ze Statutem FSNT-NOT, niniejszym Regulaminem i uchwalonym przez Komisję planem pracy,

3)     terminowego przedstawiania na posiedzeniach Komisji sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

2.   Członkowie Komisji, w ramach prowadzonej kontroli, mają prawo badania akt, ksiąg, dokumentów oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień od członków Zarządu i innych osób działających w Radomskiej Radzie, a także korzystania przy tym z pomocy pracowników Biura Radomskiej Rady, a w koniecznych przypadkach także z pomocy biegłych powołanych przez Komisję.

3.   Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji jej członkowie mogą uczestniczyć w zebraniach władz, organów i ogniw organizacyjnych Radomskiej Rady.

§ 12

1.  Z zebrań Komisji Rewizyjnej i innych czynności sporządza się protokół. Do protokołu zebrania Komisji dołącza się listę obecności z podpisami uczestników, złożone sprawozdania z kontroli, podjęte uchwały i inne istotne dokumenty.

2.  Sekretarz Komisji czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji Komisji.

§ 13

1.  Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Rewizyjnej prowadzi Biuro Radomskiej Rady.

2.  Koszty obsługi i działania Komisji pokrywa się ze środków Radomskiej Rady.

 

            Przewodniczący Zebrania Rady

           

 

Niniejszy Regulamin Komisji Rewizyjnej RR FSNT NOT zatwierdzony uchwałą Rady  z dnia 25.06.2019 r. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter