top
logo
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 


Partnerzy:
Odsłon : 851080
Regulamin Zarządu RR FSNT NOT
Regulamin Zarządu RR FSNT NOT PDF Drukuj Email
Wpisany przez adminnot   
Wtorek, 06 Sierpień 2019 09:01
 REGULAMIN ZARZĄDU

RADOMSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady działania Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej FSNTNOT działającej pod nazwą Radomska Rada FSNTNOT, zwaną dalej „Radomską Radą”.

2. Regulamin został przyjęty przez Radę Radomskiej Rady na podstawie § 36 ust. 5 Statutu FSNTNOT.

§ 2

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Radomskiej Rady.

2. Zarząd działa na podstawie Statutu FSNTNOT oraz niniejszego Regulaminu

§ 3

1. Zadania i kompetencje Zarządu określa § 38 Statutu FSNTNOT.

2. Zarząd przy realizacji swoich zadań podlega uchwałom władz naczelnych FSNTNOT i uchwałom Radomskiej Rady.

§ 4

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz pozostałych członków w liczbie 4 - 6 wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę na okres 4-letniej kadencji.

Prezes Zarządu może pełnić tę funkcję nie dłużej niż kolejne dwie kadencję.

2. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadkach określonych w Statucie. W szczególności nieudzielenie członkowi Zarządu corocznego absolutorium przez Radę skraca jego kadencję z dniem podjęcia decyzji o odmowie absolutorium (§ 27 ust. 5 i § 31 w zw. z § 36 ust. 4 pkt. 2 Statutu).

§ 5

Zarząd dokonuje ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu i określa funkcje pozostałych, poza Prezesem, członków Zarządu.

§ 6

1. Prace Zarządu organizuje i kieruje Prezes.

2. W razie nieobecności Prezesa jego zadania wykonuje wiceprezes lub inny członek Zarządu upoważniony w tym celu przez Prezesa.

3. Członkowie Zarządu mogą działać w zastępstwie Prezesa na podstawie udzielonych przez niego upoważnień z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7

W przypadku sprzeczności interesów FSNTNOT lub Radomskiej Rady z interesami członka Zarządu lub z interesami osoby pozostającej z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, członek Zarządu obowiązany jest powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy.

 

II. ORGANIZACJA PRACY I TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 8

Zarząd rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały oraz inne decyzje na posiedzeniach.

§ 9

1.       Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej jak cztery razy w roku.

2.       Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w razie jego nieobecności jeden z upoważnionych przez niego członków Zarządu. Na wniosek, co najmniej czterech członków Zarządu Prezes zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Zarządu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3.       Porządek posiedzenia Zarządu proponuje Prezes. Członkowie Zarządu mogą zgłaszać swoje propozycje do porządku obrad.

4.       Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z materiałami i proponowanym porządkiem obrad są wysyłane do wszystkich członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

5.       W szczególnych przypadkach może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu bez zachowania terminu określonego w ust. 4.

6.       W sprawach szczególnie pilnych uchwały i inne decyzje Zarządu mogą być podejmowane w drodze głosowania pocztą elektroniczną. Do ważności uchwał podjętych w tym trybie niezbędne jest:

1)     przesłanie projektu uchwały do wszystkich członków Zarządu z żądaniem potwierdzenia odczytania powiadomienia przed terminem głosowania wskazanym w powiadomieniu,

2)     udział w głosowaniu wszystkich członków Zarządu,

3)     uzyskanie bezwzględnej większości głosów członków Zarządu za przyjęciem uchwały lub podjęciem innej decyzji.

7.       Powyższa forma głosowania nie może dotyczyć spraw majątkowych i kadrowych. Podjęte uchwały i inne decyzje wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 10

1.       Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes lub upoważniony przez niego jeden z członków Zarządu.

2.       W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji oraz inne osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.

3.       Uchwały i decyzje Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 11

1.       Prezes może dokonywać rozdziału poszczególnych spraw i zadań między członków Zarządu w celu ich prowadzenia i przygotowania do ostatecznej decyzji Zarządu.

2.       W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić Prezesa i poszczególnych członków Zarządu do podejmowania we własnym zakresie decyzji w określonych sprawach. Decyzje te muszą być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.

3.       Członkowie Zarządu są upoważnieni do podpisywania korespondencji na zewnątrz w zakresie zleconych im zadań.

§ 12

1.       Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych dotyczących majątku własnego Radomskiej Rady upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu, zgodnie z § 36 ust. 7 Statutu.

2.       Członkowie Zarządu przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych działają na podstawie uchwał i innych decyzji podjętych uprzednio przez Zarząd, a w przypadkach określonych w Statucie na podstawie uchwał Rady i zgody Rady Krajowej.

3.       Zarząd może udzielać poszczególnym swoim członkom oraz innym osobom, indywidualnie lub łącznie:

1)     pełnomocnictw szczególnych w celu reprezentowania Radomskiej Rady przy załatwieniu określonych spraw oraz

2)     pełnomocnictw ogólnych upoważniających do czynności zwykłego zarządu osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej w zakresie działalności tych jednostek.

4.       Zarząd może także udzielać pełnomocnictw do powtarzających się czynności określonego rodzaju Prezesowi, stale urzędującemu członkowi Zarządu i Dyrektorowi Biura, a także innym osobom w uzasadnionych przypadkach.

5.       Korespondencja nie zawierająca oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Radomskiej Rady może być podpisywana przez upoważnionych przez Zarząd pracowników Biura, w tym Dyrektora Biura oraz kierowników jednostek organizacyjnych działających w ramach Radomskiej Rady.

§ 13

Z posiedzeń i czynności Zarządu sporządza się protokoły i inną dokumentację, w tym prowadzi się zbiór podjętych uchwał, według zasad określonych przez Zarząd.

§ 14

1.       Obsługę organizacyjno-techniczną Zarządu zapewnia Biuro Radomskiej Rady.

2.       Prezes w imieniu Zarządu sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biura oraz reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Biura przy dokonywaniu czynności z zakresu prawa pracy zgodnie z kodeksem pracy.

3.       Zarząd wnioskuje o powołanie i odwołanie Dyrektora Biura oraz ewentualnie jego zastępcę. Zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura następuje z uwzględnieniem § 39 Statutu FSNTNOT.

4.       Dyrektor Biura kieruje pracą Biura i jego komórek organizacyjnych oraz podlega bezpośrednio Prezesowi.

5.       Zarząd określa zadania i organizację Biura FSNTNOT, w tym jego schemat organizacyjny oraz ustala zadania Dyrektora Biura.

6.       Zarząd zwołuje posiedzenia Rady zgodnie z § 10 Regulaminu Radomskiej Rady FSNT NOT.

7.       Zarząd na zebrania sprawozdawcze (sprawozdawczo-wyborcze) przygotowuje roczne (kadencyjne) sprawozdania z działalności Zarządu opracowuje budżety i sprawozdania finansowe Radomskiej Rady.

                        Przewodniczący Zebrania Rady

                                                                            

 

Niniejszy Regulamin Zarządu RR FSNT NOT zatwierdzony uchwałą Rady z dnia 25.06.2019 r. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

bottom
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter